Apteka DUOS w JASTRZĘBIU-ZDRÓJU zatrudni mgr farmacji na stanowisko KIEROWNIKA APTEKI

Numer referencyjny oferty pracy: 
21560
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 

Apteka w JASTRZĘBIU-ZDRÓJU zatrudni mgr farmacji na stanowisko KIEROWNIKA APTEKI

Zatrudnienie na pełen etat.

 

OFERUJEMY:

- atrakcyjne warunki finansowe 
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- pracę w zgranym zespole
- możliwość rozwoju zawodowego
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego

 

Opis stanowiska:

 

  • profesjonalna obsługa pacjentów w zgodzie z obowiązującymi standardami apteki
  • fachowe doradztwo w obszarze farmaceutyków
  • praca zgodna z kodeksem etyki zawodowej oraz dobrymi praktykami zawodu
  • praca zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi
  • realizowanie wyznaczonego budżetu sprzedażowego
  • skrupulatny nadzór nad stanem zaopatrzenia apteki
  • dbałość o miłą, otwartą i koleżeńską atmosferę w zespole
Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) zawarte będą inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, prosimy o dopisanie na swoim CV następującej informacji i udzielenie następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DUOS PHARM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , ul. JASNA 16 44-178 PRZYSZOWICE , moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Jeżeli chce Pan/Pani, aby dane osobowe zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) były przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji, może Pani/Pan dodatkowo wyrazić poniższe zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DUOS PHARM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , ul. JASNA 16 44-178 PRZYSZOWICE moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym (CV), w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez administratora, którym jest DUOS PHARM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , ul. JASNA 16 44-178 PRZYSZOWICE moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) na rzecz spółek z grupy kapitałowej administratora tj. DUOS PHARM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , ul. JASNA 16 44-178 PRZYSZOWICE w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez te spółki.. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Duos Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, z siedzibą w Przyszowicach , ul Jasna 16 X Wydział Gospodarczy KRS, pod 0000272311,numerem NIP 6312334027 , adres e-mail: biuro@duos.pl zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Tomasz Szuścik. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@duos.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: ● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, ● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; ● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: ● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; ● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Kierownik apteki w Skoczowie

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 24.08.2024

Kierownik apteki w Skoczowie

Oferta ważna do: 24.08.2024

MYSŁOWICE - kierownik apteki

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 11.08.2024

MYSŁOWICE - kierownik apteki

Oferta ważna do: 11.08.2024