APTEKA W JAWORZNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA APTEKI

Numer referencyjny oferty pracy: 
13744
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

APTEKA W JAWORZNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA APTEKI

Miejsce pracy: AL. PIŁSUDSKIEGO 27, JAWORZNO

 

OPIS STANOWISKA:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem apteki
 • Zarządzanie zespołem pracowników
 • Profesjonalna obsługa pacjentów
 • Budowanie trwałych relacji z pacjentami
 • Prawidłowe realizowanie recept i wykonywanie leków recepturowych
 • Monitorowanie stanów magazynowych apteki

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie farmaceutyczne
 • Uprawnienia kierownicze
 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego
 • Wysoka kultura osobista i dbałość o najwyższy poziom obsługi pacjenta
 • Odpowiedzialność i uczciwość
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Znajomość programu KAMSOFT

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
   

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez Jakub Ferenc. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody”.
 
Dodatkowo – jeżeli Pani/Pan jest zainteresowana/y przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez nas – proszę o zawarcie jeszcze jednej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Jakub Ferenc ”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez formularz.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA DO PRACY W JAKUB FERENC
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatów do pracy, w oparciu o przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy wymagane prawem informacje.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Kandydata (dalej: „ADO”) jest Jakub Ferenc. Kandydat może skontaktować się z ADO w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Borsucza 7a/54, 30-408 Kraków,
2) poprzez e-mail: jakubfer@interia.pl
3) telefonicznie: 509 850 336

Inspektor ochrony danych
Nie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych (dalej: „IOD”).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane aby:
1) ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja);
2) ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja);
3) wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszej firmie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata jest:
1) niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy o pracę oraz obowiązki prawne ciążące na ADO (art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO);
2) zgoda Kandydata na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, w tym w szczególności w CV oraz Liście motywacyjnym (o ile takie dokumenty były załączane do aplikacji), jeżeli w tych dokumentach były zawarte dane wykraczające poza dane określone w punkcie 1) powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników (ewentualnych) testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności Kandydata – jest to niezbędne do oceny czy Kandydat jest odpowiednią osobą do świadczenia pracy na stanowisku, na które rekrutujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)
Dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz ADO usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. ADO może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które dany Kandydat aplikuje, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty przesłania aplikacji.

Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia przez Kandydata w procesie rekrutacji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji spowoduje, że dokumenty rekrutacyjne Kandydata będą brane pod uwagę w przypadku późniejszych rekrutacji prowadzonych przez ADO. Niepodanie danych lub brak zgody wykluczy taką możliwość.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Przetwarzając dane osobowe Kandydata nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani też nie stosujemy profilowania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Kandydatowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Kandydata – w przypadkach, kiedy dane osobowe Kandydata są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
5. Prawo wniesienia skargi do organu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.