Farmaceuta Szpitalny

Numer referencyjny oferty pracy: 
27186
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Grupa Scanmed świadczy kompleksowe usługi medyczne w zakresie opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej, diagnostyki i leczenia szpitalnego. Prowadzi wielospecjalistyczne szpitale – św. Rafała w Krakowie, Rudolfa Weigla w Blachowni, Szpital Ars Medical w Pile oraz sieć centrów kardiologicznych i 3 renomowane monokliniki.

Należący do Grupy Scanmed Szpital Ars Medial świadczy usługi medyczne obejmujące leczenie szpitalne, konsultacje specjalistyczne, opiekę ambulatoryjną oraz podstawową opiekę zdrowotną, a także diagnostykę obrazową i laboratoryjną. Już od ponad 30 lat służy pomocą swoim pacjentom. 

 

 

Zakres obowiązków

- wytwarzanie, przechowywanie oraz wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na podstawie zamówień i recept
- uczestniczenie w prowadzeniu gospodarki lekami
- obsługa Klientów wewnętrznych i zewnętrznych
- przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji do celów naukowych oraz informacyjnych
- dokonywanie zakupu produktów leczniczych
- udzielanie informacji o lekach (m.in. o dawkowaniu, interakcjach między lekami, przechowywaniu i innych cechach leków)
- wspomaganie lekarzy w informowaniu ich o wszelkich zmianach i nowościach na rynku farmaceutycznym
- udział w badaniach klinicznych
 
Poszukiwane kompetencje

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku farmacja
- aktualne prawo wykonywania zawodu
- ukończona specjalizacja z zakresu farmacji szpitalnej będzie dodatkowym atutem
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej
- znajomość rynku farmaceutycznego
- umiejętność nawiązywania relacji
- empatyczne podejście do potrzeb Klienta
 

Oferujemy

- indywidualnie dopasowaną formę i warunki współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa B2B)
- pracę w pełnym wymiarze godzin
- dofinansowanie do kursów i szkoleń
- dołączenie do zespołu, który działa zgodnie z wartością: Medycyna na wyróżniającym nas poziomie
- pracę w placówce nagrodzonej w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020”)

 

 

Zapraszamy do kontaktu i przesłania aplikacji 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY PRZEZ SCANMED S.A. Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. 1. Kto administruje Państwa danymi osobowymi? Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa: KRS 0000298171, NIP: 6751209442, REGON: 351618159 (dalej: „Administrator”). Kontakt do nas: • adres e-mail: sekretariat.zarzadu@scanmed.pl • Scanmed S.A., ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa 2. Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych? Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@scanmed.pl lub listownie pisząc na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 3. W ramach bieżącej rekrutacji będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe według następujących reguł: 3.1. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy jako pracodawca mamy obowiązek wymagać od Państwa podania następujących informacji: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) dane kontaktowe przez Państwa wskazane (np. adres e-mail, nr telefonu, adres do kontaktu) d) wykształcenie, e) kwalifikacje zawodowe, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podania danych wskazanych w pkt d), e), f) będziemy wymagać tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Możemy też wymagać od Państwa przekazania dodatkowych danych osobowych, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów szczegółowych (np. dane o karalności). 3.2. Jeżeli celem rekrutacji jest zawarcie umowy cywilnoprawnej dotyczącej współpracy z Administratorem, to wówczas podstawą przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie działań na Państwa wniosek w celu zawarcia umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym jednak przypadku będziemy stosować reguły dotyczące ochrony danych na poziomie analogicznym do wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, aby zapewnić Państwu odpowiedni poziom ochrony. 3.3. Inne dane przesłane nam w CV i dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Państwa zgody tzn., że ich podanie jest dobrowolne. Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych poprzez czynność przesłania nam aplikacji o pracę lub wyrażenie odrębnej zgody na udział w przyszłych naborach (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Takie dane będziemy usuwać. Jeżeli wśród danych, które nam Państwo przekażecie z własnej inicjatywy, znajdą się dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia, to dodatkowo zwrócimy się do Państwa o wyraźną zgodę w tym zakresie. 3.4. W związku z rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu obrony przed roszczeniami, ale tylko wówczas, gdy zaistnieje w tym zakresie realna potrzeba. 3.5. Na dalszych etapach rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna) możemy zapytać Państwa o podanie dodatkowych informacji, które nie wynikają z przesłanego CV lub innych dokumentów aplikacyjnych. Będziemy o to pytać wyłącznie, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określanego rodzaju lub na określonym stanowisku. W tym przypadku przekażemy Państwu informację czy podanie danych jest dobrowolne (w oparciu o zgodę), czy obowiązkowe i z czego ten obowiązek ewentualnie wynika. Jeżeli tą podstawą będzie uzasadniony interes Administratora, to poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu. 3.6. Na dalszych etapach rekrutacji (rozmowa rekrutacyjna) upoważnieni pracownicy będą dokonywać oceny punktowej Kandydatów w oparciu przyjęte przez Administratora kryteria, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu dokonania wyboru Osoby o kompetencjach najbardziej odpowiadających naszym wymaganiom w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko. 4. Co oznacza przetwarzanie Państwa danych w oparciu o zgodę? Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę to: • zgoda jest zawsze dobrowolna; • zgoda może być odwołana w każdej chwili i w każdy sposób, w tym osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe Administratora znajdziecie Państwo w pkt 1); • wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; • brak Państwa zgody lub jej wycofanie nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Kandydata. 5. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? Do celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji, tj. na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od daty przesłania nam CV lub innych dokumentów aplikacyjnych. Jeżeli zostaniecie Państwo zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, to Państwa dane będą przetwarzane łącznie przez okres 5 miesięcy od daty ich przesłania do nas. Jeżeli wyrazicie Państwo odrębną zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, będziemy przetwarzać Państwa dane zawarte w CV przez okres 15 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przesłaliście nam Państwo dokumenty aplikacyjne. Wcześniej zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu, jeżeli: wycofacie Państwo zgodę w przypadkach, o których mowa w pkt 3.3 oraz pkt 3.5. zgłosicie Państwo skuteczny sprzeciw è w przypadkach, o których mowa w pkt 3.4. oraz 3.6. 6. Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych? Państwa dane osobowe zebrane na potrzeby rekrutacji możemy ujawnić: • dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów informatycznych, • dostawcom usług wspierających proces rekrutacji, • podmiotom powiązanym z Administratorem, które realizują usługi na rzecz Administratora • w ramach Grupy Scanmed na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. 7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 8. Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych, których możemy od Państwa żądać na podstawie wymogów ustawowych jest obligatoryjne. W tej sytuacji będziecie Państwo informowani o obowiązku podania danych. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z rekrutacją. Jeżeli zbieralibyśmy od Państwa zgodę, to podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Szczegółowe informacje odnoszące się do obowiązku przekazania danych bądź dobrowolności ich przekazania znajdziecie Państwo w pkt 3 powyżej. 9. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo do: • dostępu do własnych danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, • sprostowania własnych danych osobowych, • żądania usunięcia własnych danych osobowych, • ograniczenia przetwarzania własnych danych, • przenoszenia własnych danych do innego Administratora, • wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o czym była mowa w punkcie 3 i 5 niniejszej informacji. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe znajdziecie Państwu w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji. 10. Czy będziemy podejmować decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka)? W toku rekrutacji nie będziemy podejmować decyzji dotyczących Kandydata w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Na każdym etapie rekrutacji decyzję o wyborze danego Kandydata (lub braku wyboru) podejmować będzie człowiek.

Podobne oferty w Twojej okolicy: