Katowickie Centrum Onkologii zatrudni mgr farmacji

Numer referencyjny oferty pracy: 
11311
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Katowickie Centrum Onkologii

zatrudni

mgr farmacji

do pracy w aptece szpitalnej.

Szczegóły oferty na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii w zakładce "oferty pracy" - "inne".

OŚWIADCZENIE 1/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów bieżącej rekrutacji. 2/ Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji. 3/ Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6-ciu miesięcy. 4/ Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w przyszłych procesach rekrutacji niż przez okres 6-ciu miesięcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach (40-074) ul. Raciborska 26 (zwanym dalej jako „KCO"). 2) We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez KCO należy się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych/Z-ca Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępnym pod adresem e-mail: IOD@kco.katowice.pl lub pod numerem tel.: 32-42-00-290 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w zakresie niezbędnym do realizacji procesu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z póź. zmian. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji. 5) a) Dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie podczas tej rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu. b) Dane osobowe pozostawione na potrzeby przyszłych rekrutacji, na które została wyrażona osobna zgoda, będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie podczas przyszłych rekrutacji zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami nie dłużej jednak niż przez okres 6-ciu miesięcy. Po tym terminie złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po upływie okresu 6-ciu miesięcy. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu. 6) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia: e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 7) w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KCO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 10) W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji, podanie przez Panią /Pana danych jest warunkiem uczestnictwa w w/w procesie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji. ........................................................ ..................................................................... (miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) _________________________________________________________________________________________

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister Katowice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.10.2022

Magister Katowice

Oferta ważna do: 26.10.2022

Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.10.2022

Magister Farmacji

Oferta ważna do: 26.10.2022

KNURÓW- Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 22.10.2022

KNURÓW- Magister Farmacji

Oferta ważna do: 22.10.2022

CIESZYN - Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 21.10.2022

CIESZYN - Magister farmacji

Oferta ważna do: 21.10.2022

PYSKOWICE - Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 20.10.2022

PYSKOWICE - Magister Farmacji

Oferta ważna do: 20.10.2022

RYBNIK - Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 20.10.2022

RYBNIK - Magister Farmacji

Oferta ważna do: 20.10.2022