Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej

Numer referencyjny oferty pracy: 
28071
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Hurtownia Zdrowo w Bytomiu na ulicy Siemianowickiej 84 poszukuje kandydatów na stanowisko
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej

Zadania:
• nadzór nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego w hurtowni farmaceutycznej,
• opracowywanie i aktualizacja procedur Systemu Zarządzania Jakością i nadzór nad ich przestrzeganiem,
• nadzorowanie warunków przechowywania produktów leczniczych
• nadzór nad procesem reklamacji, zwrotów i utylizacji produktów leczniczych,
• nadzorowanie procesów wstrzymania i wycofania
• nadzorowanie procesów przyjmowania produktów do hurtowni, przechowywania, wydawania i transportu,
• nadzór nad procesem kwalifikacji dostawców, odbiorców, podwykonawców,
• udział w inspekcjach zewnętrznych i udostępnianie pomieszczeń hurtowni organom państwowym (GIF, WIF),
• udział w kontrolach wewnętrznych;
• zarządzanie pracą podległego zespołu, szkolenie personelu z zakresu procedur wewnętrznych;
• raportowanie organom administracji;

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe farmaceutyczne – warunek konieczny,
• co najmniej 2 letni staż pracy w aptece lub hurtowni farmaceutycznej- warunek konieczny
• uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty – warunek konieczny,
• doświadczenie w pracy w zawodzie (w aptece lub hurtowni farmaceutycznej),
• dobra znajomość zagadnień z zakresu Ustawy Prawo farmaceutyczne, Rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
• bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność i dynamizm w działaniu,
• poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, w tym Excel)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w postaci CV.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dodanie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych o pracę przez PHF ZDROWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Bytomiu (adres: ul. Siemianowicka 84, 41-902 Bytom), NIP: 6343002734 (dalej: Administrator) dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji u Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. (Brak zgody, lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania w procesie rekrutacji, a także nie będzie powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.)


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: PHF ZDROWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Bytomiu (adres: ul. Siemianowicka 84, 41-902 Bytom), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929071, REGON: 520288576, NIP: 6343002734 (dalej: Administrator).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres Administratora wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 22[1] § 1-2 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO;
2) na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z obroną przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi kadrowe, operacyjne, HR oraz IT. Podmioty te mogą działać na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji przez okres 6 miesięcy od jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego albo do czasu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa;
d) przenoszenia danych;
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa;
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody brak zgody, lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania w procesie rekrutacji, a także nie będzie powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Podobne oferty w Twojej okolicy: