Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej – Osoba Odpowiedzialna

Ukraina запрошуємо працівників з України
Numer referencyjny oferty pracy: 
24235
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 

Zakres obowiązków:

 • tworzenie Systemu Jakości hurtowni w tym procedur, opartych o analizę ryzyka;
 • przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi;
 • uczestnictwo i nadzór nad procesami walidacji i kwalifikacji, w tym m.in. kwalifikacja podwykonawców, dostawców, odbiorców, pomieszczeń itd.;
 • nadzór nad procesami prowadzonymi w hurtowni farmaceutycznej, w szczególnie nad procesem przyjęcia, wydania, reklamacji, zwrotów, utylizacji, wstrzymania lub wycofania produktu z obrotu;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych dla pracowników hurtowni farmaceutycznej;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych;
 • wdrażanie procedury CAPA i nadzór nad wykonaniem działań zapobiegawczo-korygujących;
 • udział w inspekcjach zewnętrznych prowadzonych przez GIF, WIF;
 • kontakt z GIF i WIF w celu raportowania wymaganych prawem informacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne i czynne prawo do wykonywania zawodu farmaceuty – warunek konieczny;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w hurtowni farmaceutycznej – warunek konieczny;
 • biegła znajomość wytycznych zawartych w Rozporządzeniu w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Ustawie Prawo Farmaceutyczne, Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i innych, obowiązujących w hurtowni farmaceutycznej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność, systematyczność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku Osoba Odpowiedzialna;

To oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • konkurencyjne wynagrodzenie oraz narzędzia pracy (laptop, telefon);
 • duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych rozwiązań.

 


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka L.E.V. Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500): al. Wojska Polskiego 77a, lok. 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział gospodarczy KRS, pod numerem 0000956078, NIP: 6112817152, adres e-mail: info@lev.ltd, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Nadiia Skalozub. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: n.skalozub@lev.ltd
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Kierownik hurtowni farmaceutycznej

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 07.10.2023
Wynagrodzenie netto: 3 PLN - 7 PLN