LESZNOWOLA Technik Farmaceutyczny

Numer referencyjny oferty pracy: 
15788
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Technik Farmacji

Oferujemy:

- możliwość zatrudnienia na cały lub część etatu

- spokojne warunki pracy w przyjaznej atmosferze, wolne niedziele

- możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji pracy apteki, zamówień farmaceutyków i logistyki magazynu aptecznego

- dobry dojazd z Piaseczna lub Warszawy

Idealny kandydat to taki, który:

- przejawia troskę o zdrowie pacjenta i buduje relacje w oparciu o wzajemny szacunek

- rzetelnie wykonuje powierzone obowiązki

- jest świadomy aktualnych regulacji prawnych i chce zdobywać wiedzę w tym zakresie

- jest empatyczny, otwarty i dobrze się czuje w pracy zespołowej

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Treasure House z siedzibą w Łazach 05-552 ul., Łączności 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP: 676 24 37 342 adres e-mail: aptekalazy35@gmail.com zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Minghyi Went Zhao. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aptekalazy35@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.