Magister Farmacji - Ełk

Numer referencyjny oferty pracy: 
14900
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: 

Magister Farmacji

*Ełk*

ZAPEWNIAMY WSPARCIE W RELOKACJI (zarówno czasowej jak i stałej)

Apteki Gemini to wyjątkowe miejsce zarówno dla pacjenta, jak i dla pracownika. To zgrany zespół złożony z samych profesjonalistów i pasjonatów. W naszej aptece możesz mieć pewność pracy z szerokim asortymentem i najnowszymi produktami. Dzięki temu dbamy jednocześnie o komfort opieki nad pacjentem, jak i Twój rozwój.

Cenimy:

 • Empatię i otwartość w pracy z Pacjentem
 • Inicjatywę, która przełoży się na realne działania,
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Znajomość branży,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 • Możliwości rozwoju w strukturach firmy, zarówno w kierunku decyzyjnych stanowisk farmaceutycznych w regionie, jak i biurowych w centrali 
 • Realny wpływ na funkcjonowanie apteki
 • Pracę z szerokim asortymentem i najnowszymi produktami 
 • Dużą samodzielność pracy
 • Wsparcie centrali i pracę w zgranym zespole
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do szkoleń
 • Program poleceń pracowniczych
 • Stabilność zatrudnienia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gemini Polska sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000595778, w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Gemini lub innych spółek prowadzących apteki Gemini i kontaktowania się ze mną w sprawach prowadzonych rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych
Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gemini Polska sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651228, posiadającą NIP 5842754966, REGON 366029810

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Kamil Pakalski. E-mail: iod@aptekagemini.pl

3. Informacje dotyczące kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę

- Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, będą przetwarzane w szczególności w celu:

a) prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów;

b) prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę;

c) zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób

- Na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

- Na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy;

- Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych podanych w aplikacji o pracę nieobjętych przepisami kodeksu pracy:

a) kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe inne niż adres korespondencyjny w celach związanych z rekrutacją;

b) archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacji jeżeli kandydat wyraził na to zgodę;

- Na podstawie art.9 ust. 2 lit. b RODO dane osobowe będą przetwarzane w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;

Informacje dotyczące kandydatów do podjęcia współpracy na podstawie innych niż umowa o pracę umów cywilno-prawnych

- Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu zawarcia umowy o współpracę, będą przetwarzane w szczególności w celu:

a) kontaktu w celu umówieniu spotkania lub weryfikacji aplikacji;

b) sprawnego przebiegu procesu zmierzającego do zawarcia umowy o współpracę, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów;

c) zawarcia umowy o współpracę;

- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów ;
Gemini Polska lub inne spółki sieci franczyzowej Gemini, w ramach której przetwarzamy Państwa dane osobowe, z którymi Gemini Polska zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, włączając w to pracowników i współpracowników tych podmiotów;
podmioty świadczące usługi na zlecenie Gemini Polska, jak np. obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Gemini Polska w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, z którymi to podmiotami Gemini Polska zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
podmioty współpracujące z Administratorem pełniące zadania z zakresu medycyny pracy,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

a) niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa aplikacji;

b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na aplikację dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy o pracę/współpracę. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy o pracę/współpracę

c) jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej niż przez okres trzech lat;

d) w przypadku negatywnej odpowiedzi dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. W przypadku procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia umowy o pracę podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić prawidłową realizację celów przetwarzania.

W przypadku procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia innej niż umowa o pracę formy współpracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestniczenia w procesie zawarcia i realizacji umowy o współpracę. Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o współpracę.

Podobne oferty w Twojej okolicy: