Magister farmacji na dyżury/godziny - Bytom

Numer referencyjny oferty pracy: 
14402
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka "Apteka Blisko Ciebie" w Bytomiu zatrudni magistra farmacji.

Możliwość pracy w ciągu dnia w weekendy lub nocki, zarówno w weekendy, jak i tygodniu.

Zakres Obowiązków:

- zapewnienie profesjonalnej obsługi Pacjentom apteki
- udzielania Pacjentom fachowej informacji na temat działania i dawkowania leków oraz innych środków medycznych
- realizacja recept

Oferujemy elastyczny grafik czasu pracy dostosowany do własnych potrzeb, dzięki czemu możesz pogodzić życie prywatne i zawodowe.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Farm Service s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji, jak również przekazania ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu. Poinformowano mnie poprzez udostępnienie polityki prywatności o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących mi w związku z przetwarzaniem uprawnieniach‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).”

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), zgodnie z art. 13 RODO informuje się, że: 1. Administrator Danych Osobowych jest: Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777, e-mail: apteka@aptekabliskociebie.pl Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące: Inspektor Ochrony Danych: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777, e-mail: iod@aptekabliskociebie.pl 2. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:- dostępu do tych danych, - sprostowania tych danych, - usunięcia tych danych, - przeniesienia tych danych, - ograniczenia przetwarzania tych danych, - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, niniejszą Polityką, Instrukcją Zarządzania System Informatycznym, a także regulacjami wewnętrznymi. Zgodnie z RODO kierujemy się zasadami zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności, o czym w szczegółach stanowi niniejsza Polityka. Jeżeli w jakimś zakresie naszej działalności, czy usługi, oczekujemy od Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, to zawsze w drodze dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego, konkretnego i precyzyjnego oświadczenia. Dane przetwarzane są wyłącznie: a) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a nadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, b) w zakresie adekwatnym, stosownym i ograniczonym do celów, w których są przetwarzane, c) przy zachowaniu ich prawidłowości i aktualności, przy podejmowanych działaniach w celu ich sprostowania lub usunięcia dla zapewnienia powyższego, d) w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane, e) przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, prawnych i organizacyjnych. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie bieżących lub przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w aptekach APTEKA BLISKO CIEBIE, a także przekazanie ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu. 4. Administrator zapewnia z najwyższą starannością środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak aby spełnić wymagania wynikające z RODO i innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Stosowane środki odpowiadają możliwemu ryzyku naruszenia osobowych i polegają na: a) ograniczeniu celów, zakresu, ilości i czasu przetwarzania danych osobowych, b) ograniczeniu dostępności do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie Administratora, uprzednio przeszkolonych w zakresie przetwarzania danych osobowych i zobowiązanych do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa, jak również wyłącznie do podmiotów, z którymi Administrator zawarł, po ich dobraniu z najwyższą starannością i w miarę możliwości weryfikacją, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, c) zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem przez osoby nieupoważnione, a także przed ich fizycznym, technicznym zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkową utratą, d) przetwarzaniu danych wyłącznie w siedzibie Administratora przy zachowanych technicznych formach zabezpieczeń, a w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej wyłącznie na legalnym i na bieżąco aktualizowanym sprzęcie i oprogramowaniu, zabezpieczonym antywirusowo, zgodnie ze szczegółami przewidzianymi w Instrukcji Zarządzania System Informatycznym, e) ciągłemu procesowi szacowania ryzyka możliwości naruszenia danych osobowych i na jego podstawie aktualizacji przedsiębranych środków. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz inne rejestry wymagane prawem i odpowiada za wykonania niniejszej Polityki oraz bezpieczeństwo danych, gwarantując poufność wszelkich uzyskanych danych osobowych. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą: a) dostępu do tych danych, b) sprostowania tych danych, c) usunięcia tych danych, d) przeniesienia tych danych, e) ograniczenia przetwarzania tych danych, f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności: a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne, b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa, c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: • dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych, • dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia, • dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń, • w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; formularz kontaktowy: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez: a) okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania, b) okres 5 lat odnośnie złożonych ofert obowiązujących na przyszły czas nieokreślony, w tym ofert pracy (cv, itd.), c) okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez APTEKA BLISKO CIEBIE i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 6. Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością, sprawdzonym i zaufanym podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, kadrowe, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Nigdy nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy w jakiejkolwiek innej formie Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Gdyby jednakże z uwagi na uwarunkowania techniczne poszczególnych usług, w szczególności lokalizację serwerów, zdarzyła się konieczność przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Administrator zapewnia, iż przekazanie nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Inne oferty od tego pracodawcy

Magister farmacji - Wodzisław Śląski

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 4 dni
Opublikowano: 1 tydzień 4 dni temu

Technik farmaceutyczny - Katowice (możliwość odbycia stażu)

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 1 dzień
Opublikowano: 3 tygodnie 4 godziny temu

Magister farmacji - Chełm Śląski

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 7 godzin
Opublikowano: 4 tygodnie 7 godzin temu

Technik farmaceutyczny - Mysłowice

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 4 dni
Opublikowano: 2 tygodnie 4 dni temu
Opublikowano: 4 tygodnie 4 godziny temu

Magister farmacji - Tychy

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 7 godzin
Opublikowano: 4 tygodnie 4 godziny temu

Magister farmacji - Sosnowiec

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 3 tygodnie 8 godzin
Opublikowano: 1 tydzień 1 dzień temu

Technik farmaceutyczny - Sosnowiec (możliwość odbycia stażu)

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 7 godzin
Opublikowano: 3 tygodnie 1 dzień temu

Kierownik apteki ogólnodostępnej

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 1 dzień
Opublikowano: 2 tygodnie 1 godzina temu

Magister farmacji - Oświęcim /nocki, weekendy/

Wymiar etatu: Na godzinyOferta wygasa: 2 tygodnie 6 dni
Opublikowano: 1 tydzień 2 dni temu