Magister farmacji - Pszów

Numer referencyjny oferty pracy: 
22025
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka "Apteka Blisko Ciebie" w Pszowie zatrudni magistra farmacji.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

- atrakcyjne warunki finansowe,

- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach,

- wsparcie centrali oraz pracę w zaangażowanym i doświadczonym zespole,

- możliwość przystąpienia do pakietu sportowego oraz grupowego ubezpieczenia na życie,

- możliwość skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej farmaceuty,

- możliwość wykonywania szczepień ochronnych,

- 7 godzinny czas pracy,

- spokojny urlop – zapewniamy zastępstwo,

- urlop szkoleniowy,

- zniżki pracownicze,

- liczne bonifikaty i premie,

- możliwość rozwoju w strukturach firmy – zarówno w kierunku decyzyjnych stanowisk farmaceutycznych jak i biurowych w centrali.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą niniejszej strony.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Farm Service s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji, jak również przekazania ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu. Poinformowano mnie poprzez udostępnienie polityki prywatności o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących mi w związku z przetwarzaniem uprawnieniach‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).”


W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), zgodnie z art. 13 RODO informuje się, że:
1. Administrator Danych Osobowych jest:
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777, e-mail: apteka@aptekabliskociebie.pl
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące:
Inspektor Ochrony Danych:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777, e-mail: iod@aptekabliskociebie.pl

2. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:- dostępu do tych danych, - sprostowania tych danych, - usunięcia tych danych, - przeniesienia tych danych, - ograniczenia przetwarzania tych danych, - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, niniejszą Polityką, Instrukcją Zarządzania System Informatycznym, a także regulacjami wewnętrznymi.
Zgodnie z RODO kierujemy się zasadami zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności, o czym w szczegółach stanowi niniejsza Polityka. Jeżeli w jakimś zakresie naszej działalności, czy usługi, oczekujemy od Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, to zawsze w drodze dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego, konkretnego i precyzyjnego oświadczenia. Dane przetwarzane są wyłącznie:
a) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a nadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
b) w zakresie adekwatnym, stosownym i ograniczonym do celów, w których są przetwarzane,
c) przy zachowaniu ich prawidłowości i aktualności, przy podejmowanych działaniach w celu ich sprostowania lub usunięcia dla zapewnienia powyższego,
d) w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
e) przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, prawnych i organizacyjnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie bieżących lub przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w aptekach APTEKA BLISKO CIEBIE, a także przekazanie ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu.
4. Administrator zapewnia z najwyższą starannością środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak aby spełnić wymagania wynikające z RODO i innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Stosowane środki odpowiadają możliwemu ryzyku naruszenia osobowych i polegają na:
a) ograniczeniu celów, zakresu, ilości i czasu przetwarzania danych osobowych,
b) ograniczeniu dostępności do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie Administratora, uprzednio przeszkolonych w zakresie przetwarzania danych osobowych i zobowiązanych do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa, jak również wyłącznie do podmiotów, z którymi Administrator zawarł, po ich dobraniu z najwyższą starannością i w miarę możliwości weryfikacją, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c) zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem przez osoby nieupoważnione, a także przed ich fizycznym, technicznym zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkową utratą,
d) przetwarzaniu danych wyłącznie w siedzibie Administratora przy zachowanych technicznych formach zabezpieczeń, a w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej wyłącznie na legalnym i na bieżąco aktualizowanym sprzęcie i oprogramowaniu, zabezpieczonym antywirusowo, zgodnie ze szczegółami przewidzianymi w Instrukcji Zarządzania System Informatycznym,
e) ciągłemu procesowi szacowania ryzyka możliwości naruszenia danych osobowych i na jego podstawie aktualizacji przedsiębranych środków.
Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz inne rejestry wymagane prawem i odpowiada za wykonania niniejszej Polityki oraz bezpieczeństwo danych, gwarantując poufność wszelkich uzyskanych danych osobowych.
Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
a) dostępu do tych danych,
b) sprostowania tych danych,
c) usunięcia tych danych,
d) przeniesienia tych danych,
e) ograniczenia przetwarzania tych danych,
f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa,
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
• dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,
• dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,
• dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,
• w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; formularz kontaktowy: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
a) okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
b) okres 5 lat odnośnie złożonych ofert obowiązujących na przyszły czas nieokreślony, w tym ofert pracy (cv, itd.),
c) okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez APTEKA BLISKO CIEBIE i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością, sprawdzonym i zaufanym podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, kadrowe, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Nigdy nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy w jakiejkolwiek innej formie Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Gdyby jednakże z uwagi na uwarunkowania techniczne poszczególnych usług, w szczególności lokalizację serwerów, zdarzyła się konieczność przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Administrator zapewnia, iż przekazanie nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 11.08.2024

Magister farmacji

Oferta ważna do: 11.08.2024

Magister- Tychy

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 28.07.2024

Magister- Tychy

Oferta ważna do: 28.07.2024

Magister - Pyskowice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 04.08.2024

Magister - Pyskowice

Oferta ważna do: 04.08.2024

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 04.08.2024

Magister farmacji

Oferta ważna do: 04.08.2024

Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 04.08.2024

Magister Farmacji

Oferta ważna do: 04.08.2024

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 04.08.2024

Magister farmacji

Oferta ważna do: 04.08.2024