Mgr farmacji - Szpital Jaworzno

Numer referencyjny oferty pracy: 
14398
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteka Szpitalna w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie zatrudni magistra farmacji na pełny etat. Praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, moich danych osobowych (dodatkowych) wykraczających poza zakres danych zdefiniowanych w Kodeksie pracy w celu niezbędnym do realizacji procedury naboru na wolne stanowisko .................................
w Dziale ....................................... zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
2. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

………………………………………………….
(czytelny podpis)


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W SP ZOZ SZPITALU WIELOSPECJALISTYCZNYM W JAWORZNIE
(KANDYDACI)
Dane administratora
Administratorem danych osobowych jest:
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno
tel. 32 616 44 82; fax. 32 751 98 44
www.szpital.jaw.pl
Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpital.jaworzno.pl
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) oraz przepisów ustawy –
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym,
a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług
(np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, frmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej,
samorządom zawodowym, związkom zawodowym.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku danych osobowych
kandydatów które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez
okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat powierzył swoje dane SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie. Dane osobowe kandydatów będą mogły być również przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie przysługuje prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych,
jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.

 

Podobne oferty w Twojej okolicy:

CIESZYN - Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 11.09.2022

CIESZYN - Magister farmacji

Oferta ważna do: 11.09.2022

ŻYWIEC - Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 11.09.2022

ŻYWIEC - Magister Farmacji

Oferta ważna do: 11.09.2022

PSZCZYNA - Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 11.09.2022

PSZCZYNA - Magister Farmacji

Oferta ważna do: 11.09.2022
Rekrutacja zdalna

Magister Farmacji - RYBNIK

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 10.09.2022
Rekrutacja zdalna

Magister Farmacji - RYBNIK

Oferta ważna do: 10.09.2022

JAWORZNO - Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.09.2022

JAWORZNO - Magister Farmacji

Oferta ważna do: 09.09.2022