Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN (projekt OPUS) w ramach studiów doktoranckich

Numer referencyjny oferty pracy: 
3656
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN (projekt OPUS) w ramach studiów doktoranckich

Stypendia związane są z wykonaniem projektu NCN OPUS pt. "Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5" (nr decyzji 2016/23/B/NZ7/03339, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/s...).

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science, 2017, doi: 10.1126/science.aal1807).

Zadania stypendystów obejmą m.in.:

1) Syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2) Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3) Opiekę nad studentami współrealizującymi projekt
4) Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

Realizacja projektu zakłada możliwość odbywania krótkich staży zagranicznych (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których stypendysta będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna).

Instytucja: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski

Ilość zaplanowanych stypendiów: 2

Wymagania kwalifikacyjne:

1) Tytuł magistra farmacji, chemii lub dziedziny pokrewnej
2) Doświadczenie w zakresie syntezy organicznej
3) Entuzjazm oraz ukierunkowanie na ciągły rozwój w pracy naukowej
4) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
5) Znajomość języka polskiego (bądź chęć nauki)
6) Rozwinięte zdolności interpersonalne

Mile widziane:

1) Doświadczenie w zakresie syntezy substancji farmakologicznie czynnych
2) Doświadczenie w syntezie peptydów
3) Umiejętność prowadzenia reakcji chemicznych w atmosferze gazu obojętnego
4) Znajomość zagadnień stereochemii i syntezy stereokontrolowanej
5) Umiejętność interpretacji widm NMR
6) Współautorstwo prac naukowych
Warunki zatrudnienia i wymagania formalne:

Stypendia doktoranckie NCN, wysokości 3000 PLN/miesiąc. Finansowanie jest przewidziane na 36 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia prac: nie później niż 2 październik 2017.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (nie później niż 2 październik 2017) jest doktorantem Jednostki. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, dostępny jest na stronach internetowych NCN.

Aby spełnić powyższe kryterium, osoby zakwalifikowane do pobierania stypendium będą uczestniczyć w naborze na studia doktoranckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (przewidywany początek naboru: 1 Sierpnia 2017, wymagane dokumenty i stosowne przepisy dostępne są na stronach internetowych Studium Doktoranckiego WUM). Przyjęcie na studia doktoranckie może wiązać się z dodatkowym stypendium uczelnianym, zgodnie z odpowiednim regulaminem.

Dalsze informacje:

Lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych:

1) List motywacyjny
2) CV uwzględniające działalność naukową kandydata i zawierające dane kontaktowe
3) Kopia pracy magisterskiej oraz dyplomu
4) Opinia opiekuna naukowego (preferowane) bądź stosowne dane kontaktowe

Uwaga: Prosimy dołączyć do dokumentów klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.)”

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Komisja zastrzega prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem odbycia rozmowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lipiec 2017

INFORMACJA DODATKOWA: W RAMACH KATEDRY ORGANIZOWANY JEST NOWY ZESPÓŁ BADAWCZY. OSOBY ZAINTERESOWANE ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

Podobne oferty w Twojej okolicy: