OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Numer referencyjny oferty pracy: 
15958
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

 

WOJEWODA OPOLSKI ogłasza konkurs na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu.

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

1)     posiada obywatelstwo polskie,

2)     uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,

3)     posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia,

4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 

2. Oferta kandydata powinna zawierać:

1)     kopię obydwu stron dowodu osobistego posiadającego formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej,

2)     życiorys i list motywacyjny,

3)     odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,

5)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku 
z prowadzonym postępowaniem konkursowym,

6)     oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.).

 

Oferty należy składać do Wojewody Opolskiego - sekretariat Biura Dyrektora Generalnego pok. 251 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowskiej 14.

Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r.