Prawnik - Radca Prawny/Adwokat

Numer referencyjny oferty pracy: 
15620
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Farmacja.net sp. z o. o. podejmie współpracę z PRAWNIKIEM – radcą prawnym lub adwokatem jako Partnerem Programu Pomocy Prawnej MedLex

 

Miejsce pracy: praca zdalna lub miejsce do ustalenia

Opis stanowiska:

 • samodzielne stanowisko jako Partner Programu MedLex
 • kontrakt B2B
 • wsparcie prawne dla personelu medycznego, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców z dziedzin medycyny i farmacji
 • przygotowywanie opinii prawnych na określony temat z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego oraz dziedzin prawa powiązanych z wykonywaniem zawodów medycznych (odpowiedzialność prawna)
 • przygotowywanie projektów umów, regulaminów, uchwał organów spółek oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu medycyny i farmacji, a także pism procesowych z tego zakresu
 • kontaktowanie się z sądami, organami administracji publicznej, notariuszami, biegłymi rewidentami oraz personelem medycznym

Wymagania:

 • tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego
 • mile widziane jest samodzielne prowadzenie kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, również w formie spółki partnerskiej
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata związane z samodzielnym prowadzeniem spraw, w tym spraw sądowych, na stanowisku prawnika wewnętrznego lub w kancelarii prawnej
 • dobra znajomość prawa medycznego i farmaceutycznego, a także innych dziedzin prawa w zakresie, w jakim dotyczą personelu medycznego
 • inicjatywa, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie w powierzane zadania, dokładność, dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • możliwość budowania marki i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami
 • możliwość realizacji ciekawych tematów
 • stabilne warunki współpracy

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Farmacja.net Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piaskowej 52, 05-420 Józefów. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: +48 22 112 19 22.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania (obrona i dochodzenie roszczeń), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba 

fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.