SPZOZ w Krotoszynie zatrudni Kierownika Apteki Szpitalnej

Numer referencyjny oferty pracy: 
31079
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

SPZOZ w Krotoszynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej

 

Wymagania:

Kwalifikacje określone dla kierownika apteki według Ustawy z dnia 6 września 2001r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022r. poz. 2301 oraz z 2023r. poz. 605 i 650)

• tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej,

• dyplom magistra farmacji,

• co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy,

• Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

 

Mile widziane:

• doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika Apteki Szpitalnej,

• doświadczenie w przygotowywaniu leków w Pracowni Leku Cytotoksycznego,

 

Oczekiwania:

• Odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,

• Skrupulatność, dokładność,

• Otwartość i profesjonalizm,

• Samodzielność oraz dobra organizacja pracy ,

• Inicjatywa w działaniu,

• Komunikatywność,

• Dyspozycyjność,

• Umiejętność zarządzania zespołem.

 

Zakres czynności:

• obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska,

• praca zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy Prawo Farmaceutyczne.

 

Oferujemy:

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

• praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:05,

• wynagrodzenie zasadnicze od 8500zł (do negocjacji),

• dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy,

• świadczenia socjalne z ZFŚS.

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie podpisane przez kandydata;

2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie reprezentowana przez Dyrektora, dane adresowe ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, tel. (62) 588-04-01
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod@spzoz-krotoszyn.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa),
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podobne oferty w Twojej okolicy: