TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Numer referencyjny oferty pracy: 
21780
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka WE  WŁODAWIE (woj.Lubelskie)  zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • system szkoleń w tym dostęp do platformy e-learningowej,
  • udział w rozwojowych projektach indywidualnych,
  • pracę w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się Firmie,
  • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w postaci CV.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

 

Ogłoszenie skierowane jest do osób, które posiadają dyplom technika farmaceutycznego wraz z ukończonym dwu letnim stażem zgodnie obowiązującymi przepisami.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej „Rozporządzenie”).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest spółka pod firmą "CURATE" sp. z o. o. z siedzibą w Lubartowie, adres: ul. Adama Mickiewicza 305, 21-100 Lubartów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247025.
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:
a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą (na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji));
b) związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
c) wykonywania obowiązku nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa;
d) wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
e) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów;
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez ADO metod lub modeli, a także zgód i innych Pani/Pana oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:
a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
b) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
c) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
d) zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
5. Wymienione powyżej okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej. Zawsze można wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania od ADO usunięcia danych;
4) prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: daniel.gorski@mgs-soft.pl, tel.: 785 114 535 lub bezpośrednio z ADO.

Podobne oferty w Twojej okolicy: