Technik farmaceutyczny - apteka Chełm Śląski

Numer referencyjny oferty pracy: 
16229
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Aptek Blisko Ciebie ogłasza nabór na stanowisko technika farmaceutycznego do apteki zlokalizowanej w Chełmie Śląskim.

Zakres Obowiązków:
- zapewnienie profesjonalnej obsługi Pacjentom apteki,
- udzielania Pacjentom fachowej informacji na temat działania i dawkowania leków oraz innych środków medycznych,
- realizacja recept,
- sporządzanie i wydawanie leków recepturowych.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe (otrzymanie dyplomu potwierdzającego tytuł technika farmaceutycznego),
- umiejętność pracy w zespole, jak i bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:
- umowę o pracę bez okresu próbnego,
- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- atrakcyjne warunki finansowe,
- możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w szkoleniach,
- możliwość przystąpienia do pakietu sportowego oraz grupowego ubezpieczenia na życie,
- pracę w zaangażowanym i doświadczonym zespole,
- poznawanie najnowszych rozwiązań informatycznych.

Wszystkie Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do składania aplikacji za pośrednictwem niniejszego serwisu ogłoszeniowego.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Farm Service s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji, jak również przekazania ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu. Poinformowano mnie poprzez udostępnienie polityki prywatności o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących mi w związku z przetwarzaniem uprawnieniach‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).”


W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), zgodnie z art. 13 RODO informuje się, że:
1. Administrator Danych Osobowych jest:
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777, e-mail: apteka@aptekabliskociebie.pl
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące:
Inspektor Ochrony Danych:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777, e-mail: iod@aptekabliskociebie.pl

2. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:- dostępu do tych danych, - sprostowania tych danych, - usunięcia tych danych, - przeniesienia tych danych, - ograniczenia przetwarzania tych danych, - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, niniejszą Polityką, Instrukcją Zarządzania System Informatycznym, a także regulacjami wewnętrznymi.
Zgodnie z RODO kierujemy się zasadami zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności, o czym w szczegółach stanowi niniejsza Polityka. Jeżeli w jakimś zakresie naszej działalności, czy usługi, oczekujemy od Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, to zawsze w drodze dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego, konkretnego i precyzyjnego oświadczenia. Dane przetwarzane są wyłącznie:
a) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a nadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
b) w zakresie adekwatnym, stosownym i ograniczonym do celów, w których są przetwarzane,
c) przy zachowaniu ich prawidłowości i aktualności, przy podejmowanych działaniach w celu ich sprostowania lub usunięcia dla zapewnienia powyższego,
d) w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
e) przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, prawnych i organizacyjnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie bieżących lub przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w aptekach APTEKA BLISKO CIEBIE, a także przekazanie ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu.
4. Administrator zapewnia z najwyższą starannością środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak aby spełnić wymagania wynikające z RODO i innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Stosowane środki odpowiadają możliwemu ryzyku naruszenia osobowych i polegają na:
a) ograniczeniu celów, zakresu, ilości i czasu przetwarzania danych osobowych,
b) ograniczeniu dostępności do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie Administratora, uprzednio przeszkolonych w zakresie przetwarzania danych osobowych i zobowiązanych do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa, jak również wyłącznie do podmiotów, z którymi Administrator zawarł, po ich dobraniu z najwyższą starannością i w miarę możliwości weryfikacją, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c) zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem przez osoby nieupoważnione, a także przed ich fizycznym, technicznym zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkową utratą,
d) przetwarzaniu danych wyłącznie w siedzibie Administratora przy zachowanych technicznych formach zabezpieczeń, a w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej wyłącznie na legalnym i na bieżąco aktualizowanym sprzęcie i oprogramowaniu, zabezpieczonym antywirusowo, zgodnie ze szczegółami przewidzianymi w Instrukcji Zarządzania System Informatycznym,
e) ciągłemu procesowi szacowania ryzyka możliwości naruszenia danych osobowych i na jego podstawie aktualizacji przedsiębranych środków.
Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz inne rejestry wymagane prawem i odpowiada za wykonania niniejszej Polityki oraz bezpieczeństwo danych, gwarantując poufność wszelkich uzyskanych danych osobowych.
Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
a) dostępu do tych danych,
b) sprostowania tych danych,
c) usunięcia tych danych,
d) przeniesienia tych danych,
e) ograniczenia przetwarzania tych danych,
f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa,
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
• dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,
• dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,
• dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,
• w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; formularz kontaktowy: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
a) okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
b) okres 5 lat odnośnie złożonych ofert obowiązujących na przyszły czas nieokreślony, w tym ofert pracy (cv, itd.),
c) okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez APTEKA BLISKO CIEBIE i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością, sprawdzonym i zaufanym podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, kadrowe, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Nigdy nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy w jakiejkolwiek innej formie Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Gdyby jednakże z uwagi na uwarunkowania techniczne poszczególnych usług, w szczególności lokalizację serwerów, zdarzyła się konieczność przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Administrator zapewnia, iż przekazanie nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Inne oferty od tego pracodawcy

Magister farmacji - Wolbrom /dodatkowe godziny, weekendy/

Wymiar etatu: Na godzinyOferta wygasa: 2 tygodnie 6 dni
Opublikowano: 1 tydzień 2 dni temu

Technik farmaceutyczny - Katowice

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 10 godzin 8 minut
Opublikowano: 4 tygodnie 23 godziny temu

Magister farmacji - Sosnowiec

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 3 tygodnie 6 dni
Opublikowano: 1 dzień 22 godziny temu

Technik farmaceutyczny - Mysłowice

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 1 dzień
Opublikowano: 2 tygodnie 3 godziny temu
Opublikowano: 2 tygodnie 2 dni temu

Magister farmacji - Wodzisław Śląski

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 6 dni
Opublikowano: 2 tygodnie 2 dni temu

Magister farmacji - Chełm Śląski

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 10 godzin
Opublikowano: 3 tygodnie 1 dzień temu

Magister farmacji - Wodzisław Śląski

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 3 tygodnie 10 godzin
Opublikowano: 1 tydzień 1 dzień temu