ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI - WARSZAWA

Numer referencyjny oferty pracy: 
15194
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

ZATRUDNIĘ  osoby na stanowisko MAGISTER FARMACJI (także z uprawnieniami kierowniczymi) w Warszawie ul. Sarmacka/ Grochowska, 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), informuję co następuje:
  1. MARCINKOWSCY Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa zwana dalej „MARCINKOWSCY SP. Z O.O. S.K.” informuje Panią/Pana, iż  jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, zaś  wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby MARCINKOWSCY SP. Z O.O. S.K. z dopiskiem "Kadry – Dane osobowe".
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z w/ w ustawą i rozporządzeniem,  w celu zatrudnienia jak i w celu archiwizacji oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez MARCINKOWSCY SP. Z O.O. S.K., w tym w szczególności: art. 6 ust. 1 c) tj. w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze jako  Pani/Pana Pracodawcy, dane wrażliwe czyli dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2b) tj. w celu wykonania obowiązków z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Pani/ Pana zgody zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu zapewnienia przez Pracodawcę pomocy socjalnej lub komercyjnych świadczeń socjalnych, w celu kontaktu w kwestiach związanych z zatrudnieniem oraz w celu rozliczenia bezgotówkowego, art. 6 ust. f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – wskazanie danych  pracownika jako przedstawiciela administratora w celu wykonania zobowiązań administratora.
  3.  informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane do ZUS, firm ubezpieczeniowych (w związku z ubezpieczeniem osób świadczących pracę), firm świadczącym usługi medyczne oraz innym uprawnionym podmiotom, a także innym spółkom w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa, a także kontrahentom administratora. oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną lub informatyczną administratora
  4. MARCINKOWSCY SP. Z O.O. S.K. zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają też Państwo prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania  przetwarzania Państwa danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony w przepisach, tj. w odniesieniu do danych pracowniczych które przetwarzane są na podstawie przepisów prawa -  50 lat od ustania zatrudnienia; w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu odwołania zgody, nie dłużej niż przez 50 lat
  6. Ponadto w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem na adres administratora wskazany na wstępie.
  7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 k.p., a ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości wykonywania obowiązków pracodawcy i zatrudnianiem; niepodanie danych udostępnianych przez Panią/ Pana na podstawie zgody jest dobrowolne, nie wynika z przepisów ustawowych ani umownych, jednak ich niepodanie skutkować może utrudnionym kontaktem lub brakiem możliwości korzystania przez Panią z niektórych świadczeń socjalnych lub brakiem możliwości rozliczenia bezgotówkowego;
  8. Nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.