Zatrudnimy Magistra Farmacji

Numer referencyjny oferty pracy: 
17150
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteka Ojców Bonifratrów w Warszawie zatrudni Magistra Farmacji na pełen etat.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby solidnej, otwartej i cierpliwej. Apteka poza typową działalnością apteki otwartej słynie z bogatej oferty ziół i preparatów ziołowych, dlatego mile widziana jest wiedza i zainteresowanie ziołolecznictwem (nie jest to warunek konieczny, szkolimy się regularnie). Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku oraz w soboty (w miesiącu najczęściej dla jednej osoby przypada jedna sobota). Apteka Bonifratrów to miejsce z niepowtarzalną atmosferą i dużym komfortem pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aptekę Ojców Bonifratrów „SALUS INFIRMORUM” z siedzibą w Warszawie 00-215, przy ul. Sapieżyńskiej 3, zawartych w CV, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

w procesie rekrutacyjnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apteka Ojców Bonifratrów Salus Infirmorum,
  ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa, .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować pod adresem
  e-mail: z dopiskiem „Apteka” lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy
 1. Kategorie, oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Zakres danych, których podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, jest określony
przez Art. 221.  § 1 Kodeksu Pracy. Zakres ten obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W wyżej wymienionym zakresie przetwarzanie, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku podania w procesie rekrutacji innych danych osobowych (np. wizerunku), będą one przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której wyrażenie następuje poprzez przekazanie tych danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Ich podanie lub brak nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 3. W przypadku złożenia aplikacji ze wskazaniem określonego stanowiska Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie jednego miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a licząc łącznie z okresem rekrutacji: nie dłużej, niż przez cztery miesiące.

W przypadku złożenia aplikacji z dodatkową informacją, o możliwości wykorzystania aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem możliwości realizacji celu, jakim jest udział w procesie rekrutacyjnym.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

W CV prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Aptekę (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) BCZ Sp. z o.o. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apteka Ojców Bonifratrów Salus Infirmorum Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacji,
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa obcego ani organizacji międzynarodowej,
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres wyznaczony przez administratora danych, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane przechowywane będą przez okres 2 lat 
 5. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – 22 635 67 49
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy odpowiedzialni za proces rekrutacji i wyboru kandydatów,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku świadczeń komercyjnych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister - 5800 netto - Radom

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 23.04.2023

Magister - 5800 netto - Radom

Oferta ważna do: 23.04.2023
0

Magister - 7500 netto - Serock

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 22.04.2023

Magister - 7500 netto - Serock

Oferta ważna do: 22.04.2023
0

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 21.04.2023

Magister farmacji

Oferta ważna do: 21.04.2023

Magister Farmacji - Warszawa

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 19.04.2023

Magister Farmacji - Warszawa

Oferta ważna do: 19.04.2023
0

Magister farmacji WARSZAWA

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 16.04.2023

Magister farmacji WARSZAWA

Oferta ważna do: 16.04.2023
0

MAGISTER FARMACJI - WARSZAWA

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.04.2023

MAGISTER FARMACJI - WARSZAWA

Oferta ważna do: 15.04.2023