Konkurs APTEKA ALTERNATYWNA - regulamin

Regulamin konkursu

„Apteka alternatywna – jak będzie wyglądać apteka w 2070 roku?”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu „Apteka alternatywna – jak będzie wyglądać apteka w 2070 roku?” (zwanego dalej „Konkursem”).

 2. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Organizatorem Konkursu jest Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, przy ul. Piaskowa 52, kod pocztowy: 05-420 Józefów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743747, posiadającej NIP 5322078890, REGON: 380949563 (zwana dalej „Organizatorem”).

 4. Współorganizatorem Konkursu jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, przy ul. Piaskowa 52, kod pocztowy: 05-420 Józefów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, posiadająca NIP 7972051773, REGON: 146752729 (zwana dalej „Współorganizatorem”).

 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 7. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej: www.praca.farmacja.pl/konkurs (zwanej dalej „Stroną”).

 

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (zwane dalej „Uczestnikami”).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, Współorganizatora, farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz konkubinatu.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

III. Zasady udziału w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy konkursowej, będącej rozwinięciem tematu Konkursu „Apteka alternatywna – jak będzie wyglądać apteka w 2070 roku?”.

 2. Praca konkursowa oznacza zaprezentowanie w formie literackiej, graficznej lub multimedialnej dowolnie rozumianego rozwinięcia tematu Konkursu

 3. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową, będącą rozwinięciem tematu Konkursu.

 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 5. Przesłanie zgłoszenia, zgodnego z postanowieniami Regulaminu, stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.

 

IV. Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie z pracą konkursową, będącą dowolnie rozumianym rozwinięciem tematu Konkursu.

 2. Zgłoszenie oznacza przedstawienie w dowolnej formie literackiej, graficznej lub multimedialnej i w dowolnym rozumieniu tematu Konkursu. W przypadku wybrania formy literackiej, objętość przesłanego tekstu powinna wynosić od jednej do trzech stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5).

 3. Formularz Konkursu, umożliwiający przesłanie zgłoszenia konkursowego, dostępny będzie na Stronie. W Formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny w celu realizacji nagrody oraz załączyć plik z pracą konkursową. Podanie prawidłowych danych, załączenie odpowiedniego pliku oraz wyrażenie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.

 4. O wynikach Konkursu decyduje jury, obradujące w trzyosobowym składzie. W jury zasiadać będzie dwóch przedstawicieli Organizatora i jeden przedstawiciel Współorganizatora.

 5. Jury ocenia nadesłane prace konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

 1. pomysłowość i oryginalność (90% oceny),

 2. poprawność językowa i stylistyczna (forma literacka) lub ogólna ocena estetyczna (forma graficzna lub multimedialna) (10% oceny).

 1. W wyniku decyzji jury, nagrodzonych zostanie maksymalnie 10 Uczestników, których prace konkursowe w oparciu o kryteria oceny zostaną uznane za najlepsze.

 2. Kolejność wyróżnień zależy od uzyskanych ocen od jury. W przypadku otrzymania takiej samej oceny przez dwóch lub więcej Uczestników, o finalnej kolejności decyduje przewodniczący jury.

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie w terminie przewidzianym w Harmonogramie Konkursu. Zwycięzcy wyłonieni spośród Uczestników o wynikach Konkursu zostaną poinformowani także drogą mailową.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac konkursowych w magazynie MGR.FARM, stronie internetowej oraz innych kanałach komunikacji Organizatora oraz Współorganizatora.

 

V. Zgłoszenie udziału

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje po wypełnieniu formularza na Stronie Konkursu, przesłaniu pracy konkursowej oraz zaakceptowaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych przez Organizatora.

 2. Do zgłoszenia udziału w Konkursie będą zbierane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny w celu realizacji nagrody, a także zgoda na przetwarzanie danych w celach konkursowych.

 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych określonych w pkt. 2.

 4. Praca konkursowa powinna być zatytułowana w następujący sposób: „APTEKA ALTERNATYWNA_IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”.

 5. Praca konkursowa powinna zostać przesłana na Stronie Konkursu w formacie (do wyboru): .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, .mov, .mp3, .avi, .gif, .mp4, .flv lub .wmv.

 6. Maksymalny rozmiar pliku z pracą konkursową wynosi 500 MB.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.

 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem.

 

VI. Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 10 Uczestników, najlepszych według oceny jury.

 2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.

 3. Nagrodami w konkursie są:

 1. za zajęcie 1. miejsca: bon Sodexo w wysokości 300 zł, nagrody rzeczowe, bezpłatna roczna prenumerata on-line magazynu MGR.FARM;

 2. za zajęcie 2. miejsca: bon Sodexo w wysokości 200 zł, nagrody rzeczowe, bezpłatna półroczna prenumerata on-line magazynu MGR.FARM;

 3. za zajęcie 3. miejsca: bon Sodexo w wysokości 100 zł, nagrody rzeczowe, wydanie on-line jednego numeru magazynu MGR.FARM;

 4. za zajęcie od 4. do 10. miejsca: nagrody rzeczowe, wydanie on-line jednego numeru magazynu MGR.FARM.

 1. Wartość każdej z nagród nie przekracza 600 zł brutto.

 2. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator Konkursu za pośrednictwem Komisji Konkursowej na podstawie ocen jury oraz postanowień Regulaminu.

 3. Nagrody, o których mowa w pkt. 3, zostaną wysłane przesyłką kurierską, w formie przesyłki pocztowej na koszt Organizatora w terminie 60 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu, a w przypadku nagród online - zostaną przesłane na adres e-mail podany w Formularzu.

 4. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.

 6. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

 8. Nagrody, które nie zostały wygrane lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z przyczyn określonych w Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

VII. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w terminie od 10 lutego do 15 marca 2020 roku.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia jego zakończenia.

 3. Szczegółowy Harmonogram Konkursu dostępny jest na Stronie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opublikowanym Harmonogramie.

 

VIII. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 2. W Komisji Konkursowej zasiadać będzie dwóch przedstawicieli Organizatora i jeden przedstawiciel Współorganizatora.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

 2. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani z Konkursu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a takie za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy firmy kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@farmacja.hr nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, podany w formularzu konkursowym na Stronie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 7. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub nie spełniające warunków określonych w Regulaminie pozostawiane są bez rozpoznania.

 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

X. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; (dalej: jako ,,RODO’’).

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, przy ul. Piaskowa 52, kod pocztowy: 05-420 Józefów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743747, posiadającej NIP 5322078890, REGON: 380949563 (dalej jako „Administrator”).

 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail konkurs@farmacja.hr.

 4. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym Uczestnik może się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@farmacja.hr.

 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach:

 1. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;

 2. informowania o udziale i wygranej w Konkursie na ww. stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;

 3. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;

 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

 1. Wobec Uczestników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 2. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (nie podanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Dane osobowe zwycięskich Uczestników (za zgodą) mogą być rozpowszechnione poprzez ich publikację w magazynie MGR.FARM oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych Organizatora i Współorganizatora. Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą czytelnicy magazynu oraz użytkownicy Internetu.

 4. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług w związku z Konkursem.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji Konkursu.

 8. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 9. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.

 10. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 11. Uczestnikom przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych dotyczących Uczestników, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi;

 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).

 2. Nadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

XI. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.

 4. Zmiany regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.

 5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: konkurs@farmacja.hr.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.