Magister Farmacji Zagłębie

Numer referencyjny ogłoszenia: 
2204
Charakter ogłoszenia: 
Województwo: 

Po­dej­me pracę na sta­no­wi­sku ma­gi­stra far­ma­cji w ap­te­ce ogól­no­do­stęp­nej na te­re­nie So­snow­ca Bę­dzi­na Dą­bro­wy Gór­ni­czej. Po­sia­dam 9- let­nie do­świad­cze­nie w za­wo­dzie, pra­co­wa­łem rów­nież na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka ap­te­ki.