DOZ

DOZ

74 oferty

DOZ to:

1000 aptek

4500 pracowników

BENEFITY:

Karta MultisportKarta Multisport
Opieka medycznaOpieka medyczna
Zniżki pracowniczeZniżki pracownicze
Specjalistyczne szkoleniaSpecjalistyczne szkolenia
Atrakcyjny system premiowyAtrakcyjny system premiowy

Informacje o pracodawcy

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek, z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4 mi­lio­nów Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie. Trzykrotnie udało nam się zdobyć zaszczytny tytuł Great Place To Work!

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja misję opieki nad Pacjentem w my­śl idei „PACJENT W CENTRUM UWAGI”.

Dlaczego warto u nas pracować?

  1. Stawiamy na innowacje i rozwój zarówno całej organizacji, jak i naszych Pracowników.
  2. Dbamy o wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stale wzmacniamy kompetencje naszych Pracowników.
  3. Budujemy ścieżki kariery i stawiamy na awanse wewnętrzne.
  4. Prowadzimy programy onboardingowe pozwalające na kompleksowe wdrażanie nowych Pracowników w zakres ich obowiązków i zasady funkcjonowania firmy, zapewniamy wsparcie mentora.
  5. Gwarantujemy umowę o pracę oraz czytelny zakres obowiązków.
  6. Oferujemy atrakcyjny system premiowy oparty na jasnych zasadach.
  7. Zapewniamy szeroki pakiet benefitów i świadczeń socjalnych.
  8. Zachowujemy wysokie standardy etyczne.
  9. Dbamy o przyjazną atmosferę w pracy, tworzymy zgrany i wspierający się wzajemnie Zespół.

Aktualne oferty pracy