Regulamin serwisu | Praca farmacja.pl

Regulamin serwisu

Regulamin serwisów internetowych prowadzonych przez Farmacja.net Sp. z o.o.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki i zasady korzystania z serwisów internetowych (dalej łącznie jako Serwisy lub pojedynczo jako Serwis) prowadzonych przez Farmacja.net Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Piaskowa 52, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział KRS pod numerem 467979, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP: 797-205-17-73, REGON: 146752729 (dalej jako Usługodawca).
 2. Korzystanie z Serwisu dostępne jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, działających w imieniu własnym lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, posiadających dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty e-mail (dalej jako Użytkownik).
 3. Szczegółowe zasady korzystania z konkretnych Serwisów zostały określone w ich szczegółowych regulaminach (dalej jako Regulaminy Szczegółowe). Korzystanie z Serwisów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych Serwisów, z których dany Użytkownik korzysta.
 4. Wszelkie prawa do Serwisów i ich zawartości, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do zamieszczonych w nich przez Usługodawcę utworów, prawa własności przemysłowej do wykorzystywanych oznaczeń, domen internetowych na których zamieszczone są Serwisy, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Usługodawcy.

 

 

 1. W ramach Serwisów wyróżnia się następujące serwisy internetowe udostępniane pod następującymi adresami:
  1. http://farmacja.net , e-mail kontaktowy info@farmacja.net ;
  2. http://mgr.farm , e-mail kontaktowy redakcja@mgr.farm ;
  3. http://farmacja.edu.pl, e-mail kontaktowy info@farmacja.net ;
  4. https://farmacja.pl  e-mail kontaktowy info@farmacja.net ;
  5. https://praca.farmacja.pl , e-mail kontaktowy ogloszenia@farmacja.pl ;
  6. http://recepty.edu.pl , e-mail kontaktowy info@farmacja.net ;
 2. Usługodawca może umieszczać w ramach Serwisów treści reklamowe dotyczące usług i towarów oferowanych przez niego lub podmioty z nim współpracujące.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisów było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika umożliwi korzystanie z każdego Serwisu.
 4. W ramach Serwisów korzystający z nich użytkownicy uprawnieni będą do odpłatnego (na rzecz Usługodawcy) lub bezpłatnego korzystania z udostępnianych materiałów, udziału w dyskusjach na zasadach forum, udostępniania własnych materiałów lub ofert oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Usługodawcę.

§2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Pełne korzystanie z funkcjonalności danego Serwisu wymaga posiadania zarejestrowanego w danym Serwisie konta (dalej łącznie jako Konta lub osobno jako Konto). Konto założone w danym Serwisie nie może być wykorzystywane do korzystania z pozostałych Serwisów. Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto zwany jest dalej jako Użytkownik Zarejestrowany.
 2. W celu rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej danego Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło (oznaczające ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Pracodawcy w Serwisie, dalej jako Hasło).
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na świadczenie usług, w szczególności dostępu do Konta i szczególnych usług danego serwisu, drogą elektroniczną;
 5. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym tych zawartych w formularzu rejestracyjnym) zgodnie z postanowieniami § 6.
 1. Użytkownik zakładający Konto w Serwisie zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko i ew. oznaczenie przedsiębiorcy / podmiotu reprezentowanego;
  2. adres;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu;
  5. inne dane pobierane w ramach konkretnych Serwisów.
 1. W trakcie rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu (oznaczającego indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składającego się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, dalej jako Login).
 3. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę i zmiany Hasła, przy wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności Konta.
 4. Zakazane jest świadczenie przez Użytkowników w ramach Serwisów działalności medycznej, zbliżonej do medycznej, farmaceutycznej, zbliżonej do farmaceutycznej.
 5. Zakazane jest świadczenie przez Użytkowników w ramach Serwisów działalności konkurencyjnej wobec działalności Usługodawcy, w szczególności działalności polegającej na pośrednictwie zatrudnienia lub świadczenia usług, chyba że Usługodawca wyraził na to uprzednią pisemną zgodę.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisów przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi rejestracji Konta, lub usunąć Konto, jak również odmówić świadczenia usług oraz dostawy lub udostępniania treści cyfrowych na rzecz Użytkownika w przypadku gdy:
  1. cel rejestracji lub działalność Użytkownika jest sprzeczna z Regulaminem, Regulaminem Szczegółowym lub przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i etyki zawodowej,
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Regulaminu Szczegółowego lub przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i etyki zawodowej.
 8. Ograniczone korzystanie z danego Serwisu możliwe jest również dla Użytkownika nie posiadającego Konta (dalej jako Użytkownik Niezarejestrowany), przy czym w ramach każdego z Serwisów udostępniane są informacje na temat funkcjonalności wymagających utworzenia Konta.
 9. Użytkownik Niezarejestrowany podający dane jego dotyczące składa oświadczenie o ich prawdziwości i kompletności oraz ich przetwarzanie przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami § 6, jak również wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§4 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość, rzetelność, bezpieczeństwo lub legalność treści zamieszczanych przez Użytkowników, w tym za przedstawiane przez nich oferty w ramach ogłoszeń.
 2. Konta Użytkowników zamieszczających treści (w tym ogłoszenia) naruszające postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub etyki zawodowej oraz prawa osób trzecich będą usuwane, a sami Użytkownicy w szczególnych przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, dyscyplinarną lub karną, w tym w ramach kar umownych zastrzeżonych w konkretnych Regulaminach Szczegółowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawarte na skutek komunikacji Użytkowników w ramach Serwisów (w szczególności w ramach ofert). W szczególności, Usługodawcy nie można traktować za stronę takiej umowy, jej pełnomocnika lub pośrednika.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy lub zakłócenia w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu stron internetowych Serwisów, których powodem może być:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  2. działania lub zaniechania osób trzecich (niezależne od Usługodawcy),
  3. siła wyższa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy lub niedbalstwa Użytkownika) jego Hasła.
 6. W odniesieniu do Użytkowników nie będących konsumentami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przerwami lub błędami w funkcjonowaniu Serwisów oraz szkody spowodowane przez osoby trzecie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronach internetowych Serwisów. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 9. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§5 Płatność ceny i jej zwrot

  1. Wszelkie płatności ceny w ramach Serwisów odbywają się:
   1. za pośrednictwem instytucji płatniczej DotPay S.A.,
   2. bezpośrednio na rachunek Usługodawcy, w przypadku chęci skorzystania z tej formy płatności należy na adres kontaktowy Serwisu przekazać następujące informacje: rodzaj kupowanego pakietu lub usługi oraz dane do faktury VAT; faktura wraz z numerem rachunku Usługodawcy zostanie niezwłocznie przesłana na adres e-mail Użytkownika.
  1. Faktury za zakup w systemie DotPay są wystawiane i wysyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w każdy piątek.
  2. Usługodawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu dokonanych płatności ceny w ciągu 14 dni od daty uznania podstawy zwrotu.
  3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Użytkownik nie przekaże Usługodawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Usługodawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. poprawnych danych od Użytkownika.

§6 Polityka Prywatności

  1. Usługodawca jako administrator otrzymanych danych osobowych Użytkownika zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) (dalej jako UODO).
  2. Dokonując rejestracji w ramach Konta lub podając dane osobowe bez rejestracji Konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę do celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Usługodawcę.
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia (w tym celu Użytkownik zobowiązany jest do przesłania żądania na adres kontaktowy danego Serwisu), przy czym usunięcie danych osobowych lub cofnięcie zgód na ich przetwarzanie może uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z Serwisów i wiązać się z usunięciem Konta.
  4. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) (dalej jako UŚUDE) oraz UODO (opcję tę można włączyć/wyłączyć samodzielnie w „Panelu Pracodawcy”).
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Usługodawca uprawniony jest do ich powierzenia swoim podwykonawcom oraz kontrahentom.
  6. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników w ramach każdego Serwisu zgłaszany jest do GIODO jako odrębny zbiór oraz traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym podmiotom zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych Serwisów i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

§7 Polityka „Cookies“

  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Strona internetowa danego Serwisu może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
  3. Usługodawca korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
   1. świadczenia usług;
   2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   3. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   5. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
   6. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
   7. realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.
    1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Usługodawca stosuje dwa zasadnicze typy tych plików:
     1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
     2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

    1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosowane są ich następujące rodzaje:
     1. niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
     2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
     3. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
     4. funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
     5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 

    1. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.

 

    1. W razie dalszych pytań kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

    1. Usługodawca stosuje reklamy displayowe oraz remarketing Analytics. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam Google. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Usługodawcy w Internecie. Serwis oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników.

§8 Brak możliwości odstapienia od umowy o korzystanie z usług udostępnianych w ramach Serwisu i dostawę lub udostępnienie treści cyfrowych

Usługi świadczone w ramach Serwisów oraz dostawa lub udostępnienie zamówionych w ramach Serwisów treści cyfrowych wykonywane są przez Usługodawcę niezwłocznie po ich zleceniu przez Użytkownika, a więc przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę. Ze względu na powyższe Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie konkretnych usług oraz dostawę lub udostępnienie zamówionych treści cyfrowych w ramach Serwisów.

§9 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych w ramach Serwisu usług oraz dostarczanych lub udostępnianych treści cyfrowych powinny być kierowane na adres e-mail kontaktowy danego Serwisu lub na adres Usługodawcy.
  2. Reklamacja może polegać na:
   1. żądaniu doprowadzenia treści cyfrowej do stanu zgodnego z Umową przez jej uzupełnienie lub przesłanie kompletnego i poprawnego utworu albo ponownym poprawnym wykonaniu danej usługi,
   2. domaganiu się stosownego obniżenia uiszczonej ceny albo odstąpienia od umowy o świadczenie danej usługi oraz dostawę lub udostępnienie treści cyfrowej wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
  3. Jeżeli Usługodawca otrzymał od Użytkownika żądanie reklamacji i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  4. Usługodawca odpowiada względem Użytkownika za niezgodność usługi lub treści cyfrowej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od realizacji danej umowy, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, Usługodawca usunie niezgodność usługi lub treści cyfrowej albo obniży lub zwróci cenę.

§10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub danego Regulaminu Szczegółowego, po uprzednim (z wyprzedzeniem 7-dniowym) poinformowaniu Użytkowników (na stronie internetowej danego Serwisu oraz za pośrednictwem e-mail Użytkownika) o woli zmiany Regulaminu lub Regulaminu Szczegółowego i uzyskaniu zgody (świadomej lub dorozumianej) na zgodę Regulaminu lub Regulaminu Szczegółowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że brak wyrażenia zgody do daty wejścia w życie Regulaminu lub Regulaminu Szczegółowego skutkować będzie usunięciem Konta danego Użytkownika, a transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  4. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu.


Regulamin Serwisu WWW.PRACA.FARMACJA.PL

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. W ramach Serwisu www.praca.farmacja.pl (dalej jako Serwis Pracy) możliwa jest publikacja ofert (dalej jako Oferty) dotyczących zatrudnienia lub zaangażowania w placówkach farmaceutycznych i powiązanych, wysyłanych przez pracodawców lub podmiotów zlecających wykonanie danych czynności (dalej jako Oferty Pracy) oraz związanych z branżą farmaceutyczną (dalej jako Ogłoszenia Drobne).
 2. Publikacja Ofert Pracy jest co do zasady odpłatna i dostępna jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników, publikacja Ogłoszeń Drobnych jest co do zasady nieodpłatna i dostępna również dla Niezarejestrowanych Użytkowników.
 3. Cennik publikacji Ofert dostępny jest w Serwisie Pracy. Cena za publikację Oferty pobierana jest przed jej publikacją, po czym Oferta jest niezwłocznie publikowana.
 4. Niedopuszczalne jest takie korzystanie z Serwisu Pracy, które miałoby na celu unikanie zapłaty za publikację oferty.
 1. Niedopuszczalne jest bez zgody Usługodawcy ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych lub uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Pracy, w szczególności w ramach poszukiwania pracowników lub współpracowników.
 2. Niedopuszczalne jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie jak i zamieszczanie w innych miejscach treści pozyskanych w ramach Serwisu Pracy, a w szczególności treści Ofert.
 3. Opublikowane Oferty nie podlegają edycji. W przypadku błędnie opublikowanej Oferty, edycji może dokonać tylko Usługodawca. Prośbę o zmiany treści Oferty należy zgłaszać na adres: ogloszenia@farmacja.pl. Edycja nie może wpływać na zmianę charakteru Oferty.

§3 Oferty Pracy

 1. Oferta Pracy dotyczyć może chęci zatrudnienia pracownika lub współpracownika (w ramach umowy cywilnoprawnej) jednej apteki lub punktu aptecznego z określeniem konkretnej miejscowości na jednym konkretnym stanowisku.

 

 1. Nie dopuszcza się Ofert Pracy zbiorczych lub zbyt ogólnych.
 2. W treści Oferty Pracy nie można umieszczać adresu e-mail lub innych danych Użytkownika zamieszczającego Ofertę Pracy lub podmiotu na rzecz którego Oferta Pracy jest zamieszczana.
 3. Osoby zainteresowane stanowiskiem określonym w Ofercie Pracy przesyłają swoje dane osobowe i CV za pośrednictwem Usługodawcy, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie Pracy przy danym Ogłoszeniu. Warunkiem koniecznym jest akceptacja Regulaminu i Regulaminu Szczegółowego Serwisu Pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot zamieszczający Ofertę Pracy.

§4 Ogłoszenia Drobne

 1. Ogłoszenia Drobne dotyczyć mogą:
  1. sprzedaży aptek, lokali lub utensyliów aptecznych;
  2. poszukiwania zatrudnienia przez pracowników;
  3. wynajmu aptek lub lokali pod aptekę.

 

 1. W dziale Ogłoszeń Drobnych nie można zamieszczać Ofert Pracy.

 

 1. Ogłoszenia Drobne niezwiązane z branżą farmaceutyczną, natarczywe, zbyt ogólne - bez szczegółów i konkretów, dublowane, zbyt często powtarzające się, kopiowane w różne kategorie lub zamieszczane w niewłaściwych kategoriach, jak i wykraczające poza dobre obyczaje - nie będą zamieszczane lub będą usuwane.

 

 1. Podmioty zainteresowane danym Ogłoszeniem Drobnym kontaktują się z Użytkownikiem przy pomocy formularza znajdującego się na stronie zawierającej Ogłoszenie Drobne.

§5 Kary Umowne

 1. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej, w tym niezamówionej informacji handlowej w przedmiocie działalności agencyjnej, pośrednictwa pracy lub działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, do Użytkowników zamieszczających Oferty w ramach Serwisu Pracy jest dozwolone wyłącznie za uprzednią i sprecyzowaną zgodą Usługodawcy. Naruszenie niniejszego postanowienia przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą, współpracującego lub działającego na rzecz przedsiębiorcy lub zamierzającego prowadzić powyższą działalność skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej na rzecz Usługodawcy w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.
 2. Kopiowanie treści Ofert zamieszczonych w ramach Serwisu Pracy lub wykorzystywanie i powielanie zawartych w nich informacji przez podmiot inny niż zamieszczający je Użytkownik lub podmiot, na rzecz którego działał zamieszczający je Użytkownik, jest dozwolone wyłącznie za uprzednią i sprecyzowaną zgodą Usługodawcy. Naruszenie niniejszego postanowienia przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą, współpracującego lub działającego na rzecz przedsiębiorcy lub zamierzającego prowadzić powyższą działalność skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.
Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net