Regulamin obowiązujący do dnia 01.11.2022

Regulamin serwisu praca.farmacja.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu praca.farmacja.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.praca.farmacja.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Serwis jest własnością spółki Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, przy ul. Piaskowa 52, kod pocztowy: 05-420 Józefów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743747, posiadającej NIP 5322078890, REGON: 380949563 (dalej jako „Spółka”).
 3. Kontakt ze Spółką możliwy jest pod adresem e-mail: ogloszenia@farmacja.pl
 4. Spółka prowadzi Serwis w celu umożliwienia Pracodawcom z branży farmaceutycznej, którzy poszukują pracowników, umieszczania w nim ofert pracy, a Kandydatom – przeglądania ich i aplikowania na nie.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania w całości niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 7. W przypadku ofert pracy publikowanych za pośrednictwem innych podmiotów, korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad, na których te podmioty świadczą usługi. Dotyczy to także zasad przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu www.praca.farmacja.pl
 2. Spółka - Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, przy ul. Piaskowa 52, kod pocztowy: 05-420 Józefów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743747, posiadająca NIP 5322078890, REGON: 380949563.
 3. Serwis – internetowa platforma znajdująca się pod adresem www.praca.farmacja.pl, za pośrednictwem której Spółka świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Pracodawcom z branży farmaceutycznej, którzy poszukują pracowników, umieszczania w nim ofert pracy, a Kandydatom – przeglądania ich i aplikowania na nie.
 4. Użytkownik – Pracodawca albo Kandydat.
 5. Pracodawca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego prowadzący działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, który korzysta z Serwisu za pomocą utworzonego Konta w celu rekrutacji pracowników.
 6. Kandydat – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu w celu przeglądania ogłoszeń umieszczanych przez Pracodawców i aplikowania na nie.
 7. Konto – panel tworzony przez Pracodawcę w ramach Serwisu, umożliwiający korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności tworzenie i publikacje ofert pracy.
 8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet.
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet.
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Spółka informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Spółka informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Spółka zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem.
 2. Zabronione jest:
  1. przesyłanie fałszywych informacji, np. dotyczących wykształcenia lub doświadczenia;
  2. ujawnianie przez Pracodawcę danych umożliwiających zalogowanie się na jego Konto osobom trzecim;
  3. umieszczanie w Serwisie treści obelżywych, oszczerstw, gróźb, wulgaryzmów, treści nawołujących do przemocy czy nienawiści rasowej oraz innych materiałów o charakterze bezprawnym;
  4. umieszczanie w Serwisie treści lub materiałów mogących wpłynąć na sprawność jej działania, np. spamu, wirusów czy też treści lub materiałów mogących modyfikować, kasować lub umieszczać niepożądane informacje w Serwisie;
  5. korzystanie przez Użytkowników z jakichkolwiek urządzeń czy oprogramowania w celu włamania, uszkodzenia czy wstrzymania działania Serwisu lub podjęcia innych działań, mogących wpłynąć na jego funkcjonowanie.
  6. wysyłanie, bez uprzedniej i sprecyzowanej przez Usługodawcę zgody, niezamówionej informacji handlowej, w tym niezamówionej informacji handlowej w przedmiocie działalności agencyjnej, pośrednictwa pracy lub działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, do Użytkowników zamieszczających Oferty w ramach Serwisu.
 3. W przypadku naruszeń, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu wszelkich niepożądanych treści i materiałów oraz do natychmiastowego zablokowania dostępu do Serwis. Ponadto osoba odpowiedzialna za naruszenie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w tym do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Spółkę.

 

§ 5. Korzystanie z Serwisu przez Pracodawcę

 1. Do korzystania z Serwisu przez Pracodawcę, niezbędne jest utworzenie przez niego Konta.
 2. W celu utworzenia Konta, Pracodawca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową www.praca.farmacja.pl;
  2. umieścić w formularzu rejestracyjnym dane obowiązkowe, którymi są:
   1. nazwa użytkownika;
   2. adres e-mail;
   3. nazwa apteki;
   4. nazwa podmiotu gospodarczego;
   5. numer telefonu.
  3. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. nieobowiązkowo – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Spółki drogą elektroniczną informacji handlowych;
  5. kliknąć przycisk „Utwórz nowe konto”;
 3. Po kliknięciu przycisku „Utwórz nowe konto”, na adres e-mail podany przez Pracodawcę zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację o aktywacji konta oraz link. Po kliknięciu w link Pracodawca zostanie przekierowany do panelu logowania, skąd po utworzeniu hasła uzyska dostęp do Konta.
 4. Kliknięcie przycisku „Utwórz nowe konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Pracodawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Konto umożliwia Pracodawcy korzystanie z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. tworzenia ofert pracy (z możliwością podglądu oferty pracy przed publikacją);
  2. publikacji ofert pracy (w zamian za punkty, o których mowa w pkt. 6 poniżej);
  3. przeglądania aplikacji przesłanych przez Kandydatów oraz ich pobieranie do 30 dni od dnia przesłania aplikacji przez Kandydata;
  4. przeglądania aktualnych i archiwalnych ofert pracy, które opublikował;
  5. monitorowania ilości ogłoszeń, które może opublikować za posiadane punkty;
  6. odświeżania archiwalnych ofert (w zamian za punkty, o których mowa w pkt. 6 poniżej).
 6. Publikacja ofert pracy możliwa jest w zamian za punkty, które Pracodawca może nabyć od Spółki. Publikacja jednej oferty pracy kosztuje jeden punkt.
 7. Pracodawca może nabyć punkty za pośrednictwem Serwisu:
  1. używając automatycznego systemu płatności dotpay albo
  2. pisząc na adres ogloszenia@farmacja.pl podając adres-email przypisany do konta oraz ilość zamawianych punktów lub
  3. używając formularza udostępnionego na Koncie Pracodawcy. 
 8. Opublikowana oferta pracy nie może być edytowana przez Pracodawcę. Może on zwrócić się z prośbą o edycję oferty pracy do Biura Obsługi Klienta.
 9. Pojedyncza oferta pracy może zawierać informację o rekrutacji tylko na jedno stanowisko i tylko w jednej lokalizacji. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niespełniających powyższego wymogu (w takim przypadku wykorzystany punkt jest zwracany Pracodawcy).
 10. Opublikowana oferta pracy nie może zawierać numerów telefonów, adresów e-mail oraz linków do stron zewnętrznych. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niespełniających powyższego wymogu (w takim przypadku wykorzystany punkt jest zwracany Pracodawcy).
 11. Pracodawca może w każdym czasie i bez podania przyczyny zwrócić się do Spółki z żądaniem usunięcia Konta, które powinien przesłać do Biura Obsługi Klienta. Zgłoszenie tego żądania jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Pracodawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 12. Spółka może usunąć Konto Pracodawcy, jeżeli korzysta on z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 13. Usunięcie Konta przez Spółkę jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez nią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 14. W przypadku usunięcia Konta, z Serwisu usuwane są wszystkie oferty umieszczone przez Pracodawcę, a niewykorzystane punkty przepadają. Środki pieniężne, za które zostały nabyte niewykorzystane punkty, nie podlegają zwrotowi.

 

§ 6. Korzystanie z Serwisu przez Kandydata

 1. Kandydat może przeglądać oferty pracy opublikowane w Serwisie przez pracodawców oraz na nie aplikować.
 2. W celu aplikacji na wybrana ofertę pracy, Kandydat powinien wykonać następujące czynności:
  1. umieścić w formularzu aplikacyjnym następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. numer telefonu;
  2. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  3. kliknąć przycisk „Aplikuj”.
 3. Kandydat może dołączyć do formularza aplikacyjnego CV w formie elektronicznej. Będzie ono przechowywane w Serwisie do 30 dni od dnia aplikacji na daną ofertę pracy, po czym zostanie automatycznie usunięte.
 4. Kliknięcie przycisku „Aplikuj” jest równoznaczne z zawarciem przez Kandydata umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Prawidłowe przesłanie formularza aplikacyjnego potwierdza komunikat wyświetlany w Serwisie

 

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu lub świadczenia przez Spółkę usług w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres e-mail,
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ogloszenia@farmacja.pl
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Spółkę w prawidłowej postaci (zawierającej wszystkie wymagane informacje). Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację Spółka wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

 

§ 8. Własność intelektualna Spółki

 1. Serwis jest własnością Spółki. Spółka jest uprawniona do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Spółki bez jej wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

 

§ 9. Kary umowne

 1. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej, w tym niezamówionej informacji handlowej w przedmiocie działalności agencyjnej, pośrednictwa pracy lub działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, do Użytkowników zamieszczających Oferty w ramach Serwisu Pracy jest dozwolone wyłącznie za uprzednią i sprecyzowaną zgodą Usługodawcy. Za każde naruszenie niniejszego ustępu przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą, współpracującego lub działającego na rzecz przedsiębiorcy lub zamierzającego prowadzić powyższą działalność wspomniany Użytkownik zapłaci Usługodawcy karę umowną karę umowną w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Łączna wysokość naliczonych kar umownych w stosunku do Strony nie może przekraczać kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej szkody, rozumianej jako rzeczywista strata oraz utracone korzyści, Stronom przysługuje żądanie roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://praca.farmacja.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies
 2. Akceptując Regulamin Pracodawca zawiera ze Spółką umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, która stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

 

§ 11. Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłe lub nieprawdziwe informacje przekazane przez osoby trzecie, ani za straty lub szkody poniesione przez jakikolwiek podmiot polegający na informacjach udostępnionych za pośrednictwem Serwisu lub wykorzystujący takie informacje.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym Pracodawca udostępnił dane umożliwiające zalogowanie się na jego Konto.
 4. Spółka nie gwarantuje zainteresowania potencjalnego Pracodawcy i powodzenia w procesie rekrutacji, jak również nie gwarantuje, że potencjalny Kandydat będzie w stanie spełnić oczekiwania Pracodawcy.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Z ważnych powodów, takich jak modernizacja świadczonych usług w celu zwiększenia ich wydajności i bezpieczeństwa, zmiana profilu działalności Spółki a także zmiana prawa lub jego interpretacji, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Serwisie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie informację o zmianach otrzymają na adres e-mail Pracodawcy, którzy posiadają aktywne Konto.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Pracodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.
 5. Do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2019 r.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych