Faktura na psychotropy i wydawanie leków przez technika - co robić?

Faktura na psychotropy i wydawanie leków przez technika - co robić?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 19.04.2023
KATEGORIA:

Czy można wystawić fakturę na pacjenta na leki, które zawierają w składzie substancje psychoaktywne? Czy faktycznie technik nie może sprzedać ani na receptę, ani OTC kodeiny? Czy technik farmaceutyczny może wydać lek w wykazu A?

 

Faktura dla pacjenta na leki zawierające substancje psychoaktywne

 

Czy można wystawić fakturę na pacjenta na leki, które zawierają w składzie substancje psychoaktywne? Chodzi o sytuację, gdy pacjent wykupuje leki z recepty i do tego dobiera np. syrop sosnowy lub Sudafed tabletki. Kierownik twierdził, że nie można. Wiem, że nie można na podmioty prowadzące działalność pozamedyczną.

 

Niestety kierownik nie ma racji. Art. 86a ustawy prawo farmaceutyczne wyraźnie mówi, jakie są zasady zbywania leków. Pacjent może poprosić o fakturę imienną na wszystko, co kupuje. Z kolei, jak słusznie wskazano, podmioty nieuprawnione do obrotu lekiem mogą zakupić w aptece na fakturę leki o kategorii OTC, z wyłączeniem tych, które zawierają substancje psychoaktywne. 

 

Art. 86a.

 

Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:

1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi – wyłącznie na potrzeby jego leczenia;

2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;

3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;

4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.

1a. Zbycie produktów leczniczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu także ze względu na zawartość w nich substancji czynnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, które z uwagi na dawkowanie lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktów leczniczych.

 

Technik farmaceutyczny – wydanie leków z kodeiną

 

Czy technik może wydać lek OTC z wykazu N III z kodeiną np. Solpadeine? Kamsoft u nas blokuje taką sprzedaż, tak samo, jak przy sprzedaży Efferalgan codeine na receptę. Czy faktycznie technik nie może sprzedać ani na receptę, ani OTC kodeiny?

 

W tym przypadku art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne mówi jasno:

1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P – określone w odrębnych przepisach.

 

Technik farmaceutyczny nie może wydać środków odurzających niezależnie od grupy i kategorii dostępności. Kodeina należy do grupy III-N, więc zgodnie z ustawą jest zakaz jej wydawania. Przepisy dotyczące punktów aptecznych nie są w tej materii jednoznaczne. Z jednej strony mamy potwierdzenie braku możliwości obecności w punkcie środków odurzających:

 

1. Do obrotu w punktach aptecznych są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC albo wydawane z przepisu lekarza – Rp, które spełniają następujące warunki:

1) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze, z wyjątkiem: d) produktów leczniczych zawierających w swoim składzie: – substancje odurzające określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 44f tej ustawy.

 

Technik farmaceutyczny – wydanie leków OTC z wykazu A

 

Czy w świetle obecnych przepisów technik farmaceutyczny może wydawać leki OTC z wykazu A? Na jakie przepisy można się powołać?

 

Art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne mówi, że:

Art. 91. 1.

Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P – określone w odrębnych przepisach.

 

Gdyby przepisy były porządnie napisane i wykaz A, o którym mowa powyżej miałby odniesienie do Farmakopei Polskiej, nie byłoby wątpliwości. W Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych takiej informacji nie ma. W obecnym kształcie zapis jest w pewnym sensie martwy. Uznaje się więc, że choć technik farmaceutyczny nie może wydawać leków bardzo silnie działających, to w sądzie takie procesy były wygrywane. Ponadto w punktach aptecznych, gdzie w większości pracują technicy, są dopuszczone leki OTC z substancjami z wykazu A. Skoro technik może wydać w punkcie aptecznym, to dlaczego w aptece miałby nie móc tego zrobić?

REKLAMA
REKLAMA