Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny – wszystko, co musisz wiedzieć o FEW

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny – wszystko, co musisz wiedzieć o FEW

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 10.01.2022

Chcesz podjąć pracę w polskiej aptece, ale jesteś obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej? Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie RP, musisz przystąpić do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Kto może do niego przystąpić, jakie warunki musi spełnić i jak wygląda jego przeprowadzenie? Wszystko, co trzeba wiedzieć o FEW znajdziesz w poniższym artykule.

 

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny – co to?

 

Zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r., obywatele państw niebędących członkami Unii Europejskiej, mogą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, pod warunkiem, że posiadają dyplom farmaceuty poświadczający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów i świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (w skrócie: FEW).

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny potwierdza minimalne wymagania dotyczące kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. Uzyskanie pozytywnego wyniku FEW jest więc jednoznaczne z uznaniem kwalifikacji zawodowych farmaceuty spoza UE.

 

Kto może przystąpić do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego?

 

Do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego może przystąpić osoba, która ukończyła 5-letnie studia farmaceutyczne oraz uzyskała dyplom farmaceuty uprawniający do wykonywania zawodu farmaceuty w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć: Aby przystąpić do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego w Polsce, najpierw należy zdać egzamin z języka polskiego przed Naczelną Izbą Aptekarską. Szczegóły określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego (akt do weryfikacji tutaj).

 

Kiedy odbywa się Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny?

 

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny odbywa się dwa razy do roku, w sesji wiosennej (15.05-15.06) oraz w sesji jesiennej (15.10-15.11). Konkretne miejsce i termin FEW ustala dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM)

 

Przystąpienie do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego krok po kroku

 

Chcesz przystąpić do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego? Oto, co musisz zrobić:

  1. Zarejestruj się na https://www.cem.edu.pl/few/front.php.
  2. Zaloguj się na założone konto CEM.
  3. Złóż elektroniczny wniosek o przystąpienie do FEW (potrzebne będą m.in. następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, numer i data wydania dyplomu farmaceuty, adres do korespondencji).
  4. Dołącz do wniosku dyplom farmaceuty (oryginał lub odpis). Jeśli dokument jest wydany w języku obcym, musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  5. Wnieś opłatę egzaminacyjną (stawka jest zmienna – obecnie wynosi 650 zł) na rachunek bankowy CEM wygenerowany po złożeniu wniosku (tytuł wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko oraz sesję egzaminacyjną, na którą składa się wniosek).
  6. W razie niedopełnienia formalności: otrzymasz prośbę o korektę lub uzupełnienie wniosku.
  7. Czekaj na decyzję CEM (zawiadomienie jest przesyłane elektronicznie nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu).

 

Jak wygląda Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny?

 

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny odbywa się w formie pisemnego testu w obecności Komisji Egzaminacyjnej CEM. FEW obejmuje 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Aby zaliczyć egzamin, należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

Wyniki egzaminu są udostępniane na stronie internetowej CEM. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik FEW, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia FEW w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Osoba, która nie zaliczyła testów FEW, może przystąpić do egzaminu ponownie.

 

Jesteś farmaceutą z Ukrainy i zastanawiasz się nad rozpoczęciem swojej kariery zawodowej w Polsce? Eksperci serwisu few.pl pomogą Ci w przygotowaniu się do egzaminu z języka polskiego oraz Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, a także wesprą w szukaniu pracy.

REKLAMA
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA