Formy zatrudnienia kierownika apteki

Formy zatrudnienia kierownika apteki

AUTOR: Ilona Gołąbek-Karaś
DATA PUBLIKACJI: 23.10.2020
KATEGORIA:
Kierownik apteki - jakie są formy zatrudnienia w aptece?

W branży farmaceutycznej funkcjonuje wiele rodzajów form zatrudnienia. Warianty dotyczące poszczególnych umów zróżnicowane są przede wszystkim w zależności od warunków posady. Do głównych aspektów branych pod uwagę należą: zakres wykonywanych obowiązków, czas i miejsce pracy oraz sposób rozliczenia. Jakie formy zatrudnienia kierownika apteki są dostępne? 

Osoba sprawująca posadę kierownika apteki musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Od kandydata wymagany jest tytuł magistra farmacji, prawo wykonywania zawodu oraz przynajmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż i specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej. Na kierowniku apteki spoczywa ogromna odpowiedzialność względem podejmowanych decyzji, które niejednokrotnie przekładają się na jakość świadczonych usług farmaceutycznych, a także bezpieczeństwo terapii pacjentów. 

Z uwagi na to, że przepisy prawa farmaceutycznego nie regulują zasad pracy w aptece,  kierownik może zostać zatrudniony zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak również o umowy cywilnoprawne. W zakresie tych drugich wyróżniamy także umowę o współpracę, charakteryzującą się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej tzw. „business-to-business” (B2B) oraz kontrakt menedżerski.

Formy zatrudnienia kierownika apteki - umowa o pracę

Umowę o pracę uznaje się za najkorzystniejszą formę zatrudnienia. Według art. 25 § 1 Kodeksu pracy zawierana jest na okres próbny, na czas określony bądź na czas nieokreślony. Istotną kwestią jest wliczanie przepracowanego czasu do stażu pracy. Na mocy tej formy zatrudnienia pracownikom przysługuje szereg świadczeń tj. ubezpieczenie społeczne, a także prawo do skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego czy pobierania zasiłku chorobowego. 

Na podstawie tej umowy, kierownik apteki odpowiada w sposób materialny za szkody, które powstały z jego winy. Zgodnie z art. 119 w zw. z art. 114 Kodeksu Pracy, t.j. Dz.U. 2018, poz. 917, jeśli została udowodniona wina nieumyślna, odszkodowanie zostaje ustalone w szacowanej wysokości zniszczenia, jednak jednocześnie nieprzewyższającej trzech miesięcznych pensji. W przypadku, gdy kierownik wyrządzi szkodę umyślnie, zobowiązany jest wówczas do pokrycia kosztów jej naprawy w całości (art. 122 Kodeksu Pracy).

Wyróżniamy trzy rodzaje umów o pracę:

Formy zatrudnienia kierownika - umowy cywilnoprawne

Do umów cywilnoprawnych zaliczamy np. umowę zlecenie bądź umowę o dzieło. Istotną kwestią, o której należy pamiętać, jest brak możliwości zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy równoczesnym zachowaniu warunków wykonywania pracy, co reguluje art. 22 § 12 Kodeksu pracy. Podstawą formy zatrudnienia o charakterze cywilnoprawnym jest brak tzw. stosunku pracy (brak sytuacji, gdzie pracownik wykonuje swoje obowiązki w określonym miejscu i czasie pod przewodnictwem przełożonego). Na mocy umowy cywilnoprawnej nie przysługują przywileje pracownicze tj. prawo do urlopu wypoczynkowego, naliczanie stażu pracy czy ochrona przed zwolnieniem. Cechą tego typu formy zatrudnienia jest natomiast znacznie większa elastyczność i brak ograniczeń czasowych. 

  • Umowa zlecenie - w przypadku kierownika apteki istotna jest nieograniczona odpowiedzialność finansowa w przypadku narażenia właściciela apteki na straty - bez względu na to, czy wina była umyślna czy też nie - o czym mówi art. 415 Kodeksu cywilnego, t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 459 ze zm. 
  • Samozatrudnienie - kierownicy aptek mogą skorzystać z formy samozatrudnienia, która wymaga założenia własnej działalności gospodarczej. Podstawę prawną stanowi podpisanie umowy o współpracy, która jest rodzajem umowy nienazwanej. Charakteryzuje się ona tym, że nie regulują jej przepisy kodeksu cywilnego, jednak jej treść może być o nie oparta. W przypadku samozatrudnienia kierownicy zobowiązani są do indywidualnego odprowadzania składek, załatwiania wszelkich kwestii formalnych i płacenia podatków.
  • Kontrakt menadżerski - to rodzaj umowy nienazwanej, inaczej określanej umową o zarządzanie. Forma ta regulowana jest przepisami o zleceniu (art. 734-751 Kodeksu cywilnego), przepisami ogólnymi dotyczącymi zobowiązań (art. 353 i n. Kodeksu cywilnego), a także kodeksem spółek handlowych. 

Formy zatrudnienia kierownika apteki są zróżnicowane. Warto zatem zapoznać się z konsekwencjami, jakie wynikają z podpisania konkretnej umowy, by móc wykonywać swoje obowiązki ze świadomością zaakceptowanych warunków.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: FARMACEUTA NA URLOPIE – ZASADY UDZIELANIA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Biogram autorki: Ilona Gołąbek-Karaś - absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, aktywna zawodowo farmaceutka, redaktorka serwisu mgr.farm, miłośniczka sztuki, literatury i podróży.
REKLAMA
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA