Konflikty w zespole – jak je rozwiązywać?

Konflikty w zespole – jak je rozwiązywać?

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 08.10.2020
Konflikty w zespole - jak je rozwiązywać?

Konflikty w zespole są nieuniknione. Choć wkładamy mnóstwo wysiłku w budowanie prawidłowych i efektywnych relacji, niezależnie od nakładu pracy czy liczebności zespołu, od pełnionej roli – pracownika czy przełożonego, a także od systematycznego wypracowywania narzędzi efektywnej komunikacji, nie unikniemy sytuacji konfliktowych.

Konflikty są nieuchronną konsekwencją interakcji społecznych. Sprzeczność interesów czy niezgodność poglądów stanowi podstawę wystąpienia konfliktu – tak zwany warunek wstępny. Jednak paliwem napędzającym spór są zachowania, w których strony próbują sobie nawzajem wyrządzić krzywdę, podważyć swój autorytet bądź osłabić władzę przeciwnika. Dlatego tak ważne jest poznanie kluczowych elementów, ułatwiających minimalizowanie i efektywne rozwiązywanie konfliktów w zespole. 

Co prowadzi do eskalacji konfliktu?

Jak zostało już wspomniane, warunek wstępny zaistnienia konfliktu pojawia się często bez wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych. Dopiero jego powstanie wraz z przekonaniami jednostek lub grup, będących stronami konfliktu, o sobie nawzajem doprowadza do przyjęcia określonej strategii. Literatura przedmiotu wyróżnia pięć dominujących typów postrzegania układu sił w sytuacji konfliktowej:

Niebagatelną rolę w narastaniu konfliktu mają emocje - w szczególności takie, jakimi grupa wewnętrzna (tzw. „my”) obdarza jednostkę lub grupę będącą drugą stroną sporu (tzw. „oni”). Mogą one reprezentować całe spektrum negatywnych odczuć, od dyskomfortu, przez izolację po złość i agresję. Sytuację pogarsza fakt, że w miarę rozwoju sytuacji konfliktowej ludzie czują powinność utrzymania swojego pierwotnego stanowiska, a zatem następuje zaangażowanie w swoje racje poprzez przyjmowanie tylko tych argumentów, które są z nimi spójne. Niejednokrotnie w procesie wymiany zdań jednostki zaczynają dostrzegać słabe strony swojego sposobu myślenia, jednak obrona własnych poglądów zaczyna stanowić wtórny cel konfliktu, spychając na bok chęć osiągnięcia kompromisu. 

Nie sposób nie wspomnieć o dwóch wspierających eskalację konfliktu procesach psychologicznych. Pierwszym z nich jest podstawowy błąd atrybucji, polegający na szukaniu źródła zachowania przeciwnika w czynnikach osobistych, a nie sytuacyjnych. Do tego dochodzi reguła wzajemności, zgodnie z którą jeśli jedna strona sporu krytykuje drugą, ta czuje się usprawiedliwiona do robienia tego samego. A zatem czy jest możliwe wyjście z konfliktu z twarzą?

Konflikty w zespole - jak je efektywnie rozwiązać?

Skupiając się już na metodach łagodzenia konfliktów, angażujących obie strony sporu, i pomijając marginalizowane w dzisiejszym świecie rozwiązań takich jak wyłączenie pracownika czy polecenie służbowe bez analizy sytuacji, wyróżnia się trzy typy interakcji, w zależności stopnia zaangażowania strony trzeciej: negocjacje, mediacje i arbitraż. Spośród tu wymienionych, największą popularność w grupach pracowniczych zdobywają zdecydowanie te pierwsze, ponieważ wymagają udziału obu stron bez konieczności angażowania mediatora. Proaktywna postawa w znalezieniu wspólnego rozwiązania jest fundamentem tego procesu.

Nie ma jednego sprawdzonego sposobu prowadzenia negocjacji. Oczywiście, z punktu widzenia biznesowego i podtrzymania dobrych relacji w zespole powinno się przede wszystkim koncentrować na modelu Wygrana-Wygrana, kiedy to obie strony mają subiektywne poczucie sukcesu. Aby móc tego dokonać, potrzebne jest założenie, że druga strona jest partnerem, a nie wrogiem. Warto zastosować się do poniższych wskazówek:

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA