Kształcenie technika farmaceutycznego - najważniejsze informacje

Kształcenie technika farmaceutycznego - najważniejsze informacje

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 30.04.2020

Od września 2019 roku obowiązuje nowy model dot. edukacji techników farmaceutycznych. Kształcenie technika farmaceutycznego odbywa się w systemie 2,5-letnim i wyłącznie w formie dziennej. Po zakończeniu takiego kształcenia, absolwenci mają obowiązek odbycia dwuletniego stażu zawodowego. Jak przebiega zdobywanie uprawnień technika farmaceutycznego?

Kształcenie technika farmaceutycznego - nowe przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, celem kształcenia technika farmaceutycznego jest zdobycie uprawnień w zakresie sporządzania i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami, dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Według powyższego rozporządzenia kształcenie technika farmaceutycznego odbywa się w oparciu o następujące zakresy przedmiotowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy zawodu technik farmaceutyczny,
 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych,
 • współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach,
 • zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne,
 • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
 • język obcy zawodowy,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • organizacja pracy małych zespołów.

Ponadto, rozporządzenie określa miejsce i wymiar obowiązkowych praktyk zawodowych - na ich realizację należy przeznaczyć 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ: APTEKA SZPITALNA I OGÓLNODOSTĘPNA - PORÓWNANIE

Kształcenie technika farmaceutycznego - staż

Kształcenie technika farmaceutycznego nie kończy się na egzaminie zawodowym. By móc pracować jako samodzielny członek zespołu aptecznego, należy najpierw odbyć dwuipółletni staż zawodowy. Sposób i tryb jego odbywania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Apteka stażowa

Obowiązki technika podczas stażu dotyczą:

 • pracy przy sporządzaniu leków recepturowych;
 • wdrożenia w zasady rozmieszczenia, przechowywania oraz wydawania preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
 • pracy przy ekspedycji preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
 • wdrożenia w etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Technik farmaceutyczny może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wyłączone z tego zakresu są produkty bardzo silnie działające, substancje psychotropowe grupy I-P i II-P oraz środki odurzające. Do tej grupy zaliczają się także preparaty, będące lekami do żywienia pozajelitowego, dojelitowego, lekami w dawkach dziennych (w tym lekami cytostatycznymi), płynami infuzyjnymi oraz roztworami do hemodializy i dializy otrzewnowej.

Przebieg stażu nadzorowany jest przez opiekuna, najczęściej kierownika apteki lub farmaceutę przez niego wyznaczonego. Technik po zrealizowaniu w określonym wymiarze stażu w aptece, staje się osobą wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych. Zaświadczenie, potwierdzające odbycie stażu, technik farmaceutyczny otrzymuje od kierownika apteki na podstawie uzupełnionego dziennika stażu i pisemnej oceny opiekuna, potwierdzającej jego odbycie i zrealizowanie w określonych wymiarach czasowych konkretnych zadań.

Uzupełniony „Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego” jest niezbędny do zakończenia stażu. Ma on formę książki z ponumerowanymi stronami, a na pierwszej stronie umieszcza się:

 • imię i nazwisko stażysty,
 • datę wydania oraz numer dyplomu, potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego,
 • nazwę apteki stażowej,
 • datę rozpoczęcia stażu,
 • imię i nazwisko opiekuna.

W dzienniku stażowym odnotowuje się wykonywane zajęcia praktyczne w aptece - umieszczany jest ich opis, a także ocena osoby nadzorującej oraz opiekuna.

Zarobki technika farmaceutycznego

Technicy farmaceutyczni na najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia mogą liczyć w województwie zachodniopomorskim - nawet aż 2900 zł netto. Wyniki badania zarobków w aptekach pokazują też, że najwyższe pensje osobom zatrudnionym na stanowisku technika oferowane są w miastach wojewódzkich. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach techników znajdziecie w najnowszym Raporcie Płac.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU PŁAC

REKLAMA
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA