Praca dla obywateli Ukrainy – dokumenty i nowe procedury [2022]

Praca dla obywateli Ukrainy – dokumenty i nowe procedury [2022]

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 17.03.2022
KATEGORIA:

Jakie dokumenty musi przygotować obywatel Ukrainy chcący podjąć pracę w Polsce, a jakie procedury musi podjąć polski pracodawca zamierzający zatrudnić Ukraińca w swojej firmie? Ścieżka rekrutacyjna zależna była od długości zatrudnienia, miejsca pracy czy rodzaju umowy. Teraz będzie jednak prostsza i szybsza niż dotychczas – dzięki nowej specustawie.

 

Praca dla Ukraińców w Polsce 2022 – zmiany w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

 

Pod koniec lutego 2022 roku Rosja wszczęła wojnę w Ukrainie, co spowodowało napływ uchodźców z tego kraju m.in. do Polski. Poza pomocą humanitarną, obywatele sąsiedniego państwa coraz częściej proszą o wsparcie w znalezieniu pracy. Ukraińcy szukają zatrudnienia w Polsce w różnych sektorach, w tym również farmaceutycznym czy medycznym.

Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją Ukraińcy mogą liczyć w Polsce na specjalne regulacje dotyczące podjęcia pracy? Teraz dotychczasowe procedury formalne uległy zmianie. 12 marca 2022 roku weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która m.in. określa szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyspieszając legalizację pracy, upraszczając procedurę i zabezpieczając zatrudnionych.

Warto wiedzieć: Na rządowej stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ wsparcie w sprawie zatrudnienia osób z Ukrainy znajdą pracodawcy i pracownicy. Firmy mogą złożyć wniosek potwierdzający chęć zatrudnienia, a kandydat może uzyskać pomoc w znalezieniu pracy.

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Pierwszym istotnym zapisem w specustawie jest przyspieszona procedura wydawania statusu uchodźcy przekraczającym granicę. Podczas kontroli granicznej Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, nadaje się numer PESEL i wpisuje do ewidencji ludności.

Zgodnie z art. 22 specustawy, obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli pracodawca powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

 

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Procedura krok po kroku

 

Aby zatrudnić w Polsce przebywającego legalnie obywatela Ukrainy, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zgłoś pracownika z Ukrainy we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia.
 2. W powiadomieniu urzędu pracy przekaż następujące dane pracodawcy:
 • nazwa firmy albo imię i nazwisko,
 • adres siedziby firmy,
 • miejsce zamieszkania,
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numer identyfikacyjny NIP i REGON (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) albo numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej),
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej),
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy.
 1. W powiadomieniu urzędu pracy przekaż następujące dane osobowe pracownika:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • rodzaj, numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano taki dokument,
 • numer PESEL (jeżeli został nadany).
 1. Określ rodzaj umowy, jaka zostanie zawiązana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem z Ukrainy.
 2. Określ stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, którą pracodawca powierzy obywatelowi Ukrainy.
 3. Określ miejsce wykonywanej pracy.

W celu realizacji zadań ustawowych, powyższe dane zostają następnie przetwarzane przez ministerstwo właściwe ds. pracy oraz powiatowy urząd pracy i przekazywane do następujących jednostek: Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna.

Po pozytywnej weryfikacji danych, pracodawca otrzymuje zezwolenie na zatrudnienie obywatela Ukrainy. Ze względu na nadzwyczajną sytuację, Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, zwróciła się z prośbą do urzędów pracy o skrócenie procesu weryfikacji do minimum.

 

Praca.farmacja.pl dla pracowników z Ukrainy

 

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie, serwis praca.farmacja.pl uruchamia darmową przestrzeń dla aptek, hurtowni i firm farmaceutycznych, które chcą w ramach pomocy zatrudnić obywateli Ukrainy.

Darmowe publikacje ofert pracy są otwarte dla rekrutacji dotyczących stanowisk niewymagających wykształcenia farmaceutycznego. Każdy Pracodawca posiadający konto w serwisie praca.farmacja.pl może opublikować taką ofertę pracy oraz zgłaszać potrzebę utworzenia nowych stanowisk, w ramach których chce otworzyć rekrutacje. 

Biuro Obsługi Klienta: ogloszenia@farmacja.pl 

Wszystkie oferty pracy, w których Pracodawcy wyrażą otwartość na zatrudnienie osób z Ukrainy, znajdą się na dedykowanej stronie www.praca.farmacja.pl/praca-dla-ukrainy.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA