Specjalizacje dla farmaceutów

Specjalizacje dla farmaceutów

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 22.10.2020
Specjalizacje dla farmaceutów

Aby farmaceuta mógł w codziennej pracy przekazywać pacjentowi najświeższą wiedzę za zakresu nauk medycznych i farmakoterapii, zobowiązany jest do ustawicznego kształcenia i ciągłego rozwoju. Prócz odświeżania i aktualizowania zdobytej podczas studiów wiedzy, istnieje jednak możliwość pogłębienia jej w kilku różniących się od siebie formach. 

Niewielu farmaceutów jest świadomych, że prócz studiów podyplomowych z zakresu nauk medycznych czy ścieżki stricte naukowej w ramach przewodu doktorskiego, mogą oni wybrać trzecią, chyba najmniej popularną ścieżkę edukacji. Są nią szkolenia specjalizacyjne. Po ich odbyciu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów można zatem znaleźć się w szeregach nielicznych w kraju specjalistów w dziedzinach farmacji.

Specjalizacje dla farmaceutów - podstawa prawna

Rozwój zawodowy i edukacja są nieodłącznymi elementami zawodu farmaceuty. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji i ciągłego kształcenia się przez magistrów farmacji wynika z art. 107f ustawy Prawo Farmaceutyczne: „Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych”. Z kolei Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych w paragrafie 3., ust. 1 podkreśla, że farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia m.in. w formie kursów w ramach specjalizacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów w paragrafie 2., ust. 1 przedstawia wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalistycznego. Są to:

W nowym rozporządzeniu nie pojawiają się specjalności: mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, zdrowie publiczne i zdrowie środowiskowe. Wprowadzono z kolei możliwość zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiofarmacji.

W przypadku posiadania specjalizacji I stopnia można uzyskać tytuł specjalisty w następujących specjalnościach:

Udział w kursach w ramach szkolenia specjalizacyjnego uprawnia do zdobywania punktów edukacyjnych. Jest to 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs. Uzyskanie tytułu specjalisty to z kolei aż 50 punktów edukacyjnych. Przy okazji warto wspomnieć, że pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub opiekuna stażu specjalizacyjnego to dodatkowe 10 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub 5 punktów edukacyjnych za pełnienie funkcji opiekuna stażu specjalizacyjnego, lecz nie więcej niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym.

Program szkolenia specjalizacyjnego, stosownie do art. 107e ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, opracowuje zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szczegółowe programy dla poszczególnych dziedzin specjalizacji po zmianie rozporządzenia z 2017 r. znajdują się tutaj.

W ciągu roku następują dwa nabory. Wnioski składa się od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia oraz od 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 do 30 czerwca. Wysokość opłaty za PESF wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego lub praktycznego, wchodzącego w skład PESF, wysokość opłaty wynosi 200 zł.
 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA