Staż technika farmaceutycznego w aptece: rozporządzenie, zaświadczenie, ile trwa?

Staż technika farmaceutycznego w aptece: rozporządzenie, zaświadczenie, ile trwa?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 18.07.2022
KATEGORIA:
staż technika farmaceutycznego

Kształcenie technika farmaceutycznego nie kończy się w szkole policealnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie zawodowym, czas na praktyki. Jak wygląda taki staż, nomen omen, w praktyce? Dzisiaj bierzemy pod lupę młodych adeptów sztuki farmaceutycznej.

 

Staż technika farmaceutycznego – rozporządzenie

 

Podstawę prawną określającą zasady praktyk technika farmaceutycznego stanowią:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego [link do dokumentu],
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego [link do dokumentu].

 

Ile trwa staż technika farmaceutycznego w aptece?

 

Praktyki technika farmaceutycznego odbywające się w aptece ogólnodostępnej trwają 2 lata. Obowiązkowy staż zawodowy może się odbyć wyłącznie w formie dziennej.   

 

Jak wygląda staż technika farmaceutycznego w aptece?

 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czytamy, że celem praktyk jest nauka sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia stanowi, że praktyka obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Co robi technik stażysta podczas praktyk w aptece?

 

Podczas stażu w aptece realizowany jest następujący program praktyki technika farmaceutycznego:

 • Prace przy sporządzaniu leków recepturowych: przygotowywanie stanowiska recepturowego, techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych recepturowych i galenowych, zasady kontroli leku recepturowego,
 • Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • Nauka zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • Nauka zasad wydawania produktów leczniczych,
 • Nauka stosowania nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • Praktyczne wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej,
 • Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujące w szczególności: podstawy wiedzy w zakresie przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorządu zawodowego, przepisów regulujących gospodarkę produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnień i obowiązków pracowników apteki wykonujących czynności fachowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy, oraz doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o produkcie leczniczym.

 

Obowiązki opiekuna praktyk wobec praktykanta

 

Praktykant techniki farmaceutycznej realizuje staż zawodowy pod okiem opiekuna. Praktyką kieruje kierownik apteki lub wyznaczony przez niego aptekarz. Opiekun może jednocześnie prowadzić praktykę dla maksymalnie dwóch osób.

Ustawodawca określił, że do obowiązków opiekuna należą:

 • sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem,
 • prowadzenie zajęć praktycznych w aptece,
 • przedstawienie pisemnej oceny kwalifikacji praktykanta, niezbędnej do wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki.

 

Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego

 

Praktykant ma obowiązek prowadzenia „Dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego”, w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne. Drukowany dokument w formie książkowej posiada 16 stron. Na pierwszej stronie wpisywane są podstawowe dane praktykanta i szczegóły odbywania stażu, a na kolejnych – daty, opis wykonywanych czynności oraz ocenę i podpis opiekuna.

 

Staż technika farmaceutycznego – zaświadczenie

 

Po odbytym stażu kierownik apteki wydaje zaświadczenie o odbyciu praktyk, które będzie potrzebne do podjęcia dalszej pracy w charakterze technika farmaceutycznego jako samodzielny specjalista.

Oficjalny, obowiązujący wzór zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (link wyżej).

W dokumencie powinny się znaleźć takie dane, jak: imię, nazwisko i adres praktykanta, numer dyplomu technika farmaceutycznego, okres odbycia praktyk oraz podpis kierownika apteki i firmowa pieczątka.

 

Staż technika farmaceutycznego – zarobki

 

Wysokość wynagrodzenia dla technika stażysty jest zależna od kilku czynników, m.in. lokalizacji, wielkości firmy aptecznej czy konkurencji na rynku pracy. Zgodnie z ofertami pracodawców w serwisie Praca.farmacja.pl, obecne widełki płacowe wynoszą 3300-4000 zł netto.

 

Praktyki technika farmaceutycznego – umowa

 

Ustawodawca zabezpieczył formę zatrudnienia w ramach praktyk na technika farmaceutycznego i nakazuje pracodawcy zawrzeć ze stażystą umowę o pracę na cały etat, na czas nieokreślony lub czas określony w celu odbycia praktyk (tj. 2,5 roku).

 

Staż technika farmaceutycznego – oferty pracy

 

Szukasz idealnego miejsca na praktyki? Sprawdź oferty staży dla techników farmaceutycznych w serwisie Praca.farmacja.pl. Obecnie apteki proponują swoim kandydatom więcej niż praktyki i wynagrodzenie. W ogłoszeniach zwróć więc uwagę na benefity pozapłacowe i dodatkowe szkolenia, które zapewnią Ci dynamiczny rozwój na początku swojej kariery zawodowej. Powodzenia!

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA