Staż w aptece - obowiązki

Staż w aptece - obowiązki

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 12.04.2021
KATEGORIA:
Staż w aptece - cel i obowiązki stażysty

Obrona pracy magisterskiej po V roku studiów farmaceutycznych i uzyskanie tytułu magistra farmacji jest jedynie elementem wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tytuł naukowy nie jest bowiem tożsamy z tytułem zawodowym magistra farmacji, który wymaga – prócz późniejszych obowiązków, wynikających z przynależności do danej Okręgowej Izby Aptekarskiej – odbycia obowiązkowej, sześciomiesięcznej praktyki w aptece, potocznie zwanej stażem (w odróżnieniu od praktyk wakacyjnych po III i IV roku studiów).

Sześciomiesięczna praktyka w aptece stanowi integralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja, zgodnie z:
Ramowy program praktyki zawodowej w aptece, sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. nr 31 poz. 215).
 
Praktyka trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych. Jedna godzina dydaktyczna równa jest z kolei 45 minutom, a zatem finalnie przyszły student farmacji musi spędzić w aptece 720 godzin zegarowych. Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku niezdolności w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres dłuższy niż 14 dni lub urlopu dziekańskiego. Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce, niewymagającą przedłużenia czasu trwania praktyki jest:
Student powinien rozpocząć praktykę zawodową w aptece po obronie pracy magisterskiej z początkiem roku akademickiego, czyli z dniem 1 października i zakończyć z dniem 31 marca, po zrealizowaniu pełnego programu praktyk.
 
Staż w aptece - jakie są obowiązki praktykanta?

Cel praktyki i obowiązki w aptece

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów farmaceutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
Student ma obowiązek starannie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania, pamiętając o przestrzeganiu harmonogramu, planu i regulaminu praktyki, regulaminu apteki, regulaminu studiów, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych. Mimo braku faktycznego Prawa Wykonywania Zawodu, osoba odbywająca 6-miesięczną praktykę zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej, przestrzegając tym samym zasad kodeksu etyki zawodowej. Integralnym elementem stażu jest dziennik praktyki zawodowej, który musi być aktualizowany na bieżąco oraz udostępniany do wglądu na życzenie opiekuna praktyki z ramienia apteki oraz wydziałowego Opiekuna Staży Zawodowych. To właśnie dokumentacja przebiegu praktyk zapisana w odpowiednich sekcjach dziennika wraz z wymaganymi poświadczeniami, podpisami i pieczęciami jest formalną podstawą do zaliczenia praktyk, a co za tym idzie - zakończenia studiów farmaceutycznych. 
 
 
Wojtek Chudziński - biogram
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA