Wpis do rejestru farmaceutów krok po kroku

Wpis do rejestru farmaceutów krok po kroku

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 02.01.2023
KATEGORIA:

Wpis do rejestru farmaceutów daje Ci prawo do wykonywania zawodu farmaceuty. Aby móc z niego czynnie korzystać, musisz przejść weryfikacje formalną i merytoryczną, które dokonuje okręgowa rada aptekarska. Jakie musisz spełnić wymogi, żeby pozytywnie załatwić sprawę? Pomoże Ci nasz przewodnik.    

 

Wpis do rejestru farmaceutów – jak i gdzie?

 

Aby uzyskać wpis do rejestru farmaceutów, musisz złożyć komplet wymaganych dokumentów stacjonarnie w siedzibie okręgowej izby aptekarskiej właściwej dla zamierzonego miejsca wykonywania zawodu lub zdalnie, wysyłając list na adres ww. instytucji. Najpierw sprawdź, pod którą izbę podlegasz w spisie Naczelnej Izby Aptekarskiej. Tam znajdziesz również dane teleadresowe wybranej placówki.

 

Kto może się starać o wpis do rejestru farmaceutów?

 

O wpis do rejestru farmaceutów w Polsce może się starać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który posiada następujące kwalifikacje edukacyjne:

 • ukończył w Rzeczypospolitej Polskiej 5-letnie studia na kierunku Farmacja (wraz z co najmniej 6-miesięczną praktyką zawodową w aptece) i uzyskał tytuł magistra farmacji, albo
 • ukończył  w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 roku 4-letnie lub 5-letnie studia na kierunku Farmacja i uzyskał tytuł magistra farmacji, albo
 • posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia farmaceutycznego, uznane za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • posiada kwalifikacje uznane w Rzeczypospolitej Polskiej przez Naczelną Radę Aptekarską na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
 • posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, poświadczający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów farmaceutycznych i świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), albo
 • posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów na kierunku Farmacja (wraz z co najmniej 6-miesięczną praktyką zawodową w aptece), uznany za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza kształceniem, do wpisu do rejestru farmaceutów, wymagane są:

 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nienaganna postawa etyczna (potwierdzona m.in. przez niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu),
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. W przypadku cudzoziemca znajomość języka polskiego potwierdza pozytywne zaliczenie egzaminu przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten nie dotyczy obcokrajowca, który ukończył studia na kierunku Farmacja w Polsce.

 

Wpis do rejestru farmaceutów – wniosek i wymagane dokumenty

 

Aby ubiegać się o wpis do rejestru farmaceutów, do okręgowej izby aptekarskiej należy złożyć wniosek wraz z uzupełniającymi dokumentami:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty (do pobrania na stronie Okręgowej Izby Apekarskiej w Warszawie). Dokument zawiera prośbę o wpis oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków formalno-prawnych przez wnioskodawcę.
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Okręgowej Izby Apekarskiej w Warszawie wraz z wnioskiem). W dokumencie podaje się dane osobowe, takie jak: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, imiona rodziców, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące prawa wykonywania zawodu.
 3. Dyplom ukończenia studiów (odpis) na kierunku Farmacja.
 4. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (sprawdź na stronie Biznes.gov.pl, jak i gdzie je uzyskać).
 5. Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (sprawdź, jak wygląda zaświadczenie lekarskie).
 6. 2 zdjęcia – aktualne (z ostatnich 6 miesięcy), podpisane fotografie typu dowodowego lub paszportowego, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 7. Ewentualnie: Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego (w przypadku cudzoziemca, który ukończył studia zagranicą).

 

Ile czeka się na wpis do rejestru farmaceutów?

 

W przypadku dopełnienia przez wnioskodawcę wszystkich formalności, uchwała okręgowej rady aptekarskiej dotycząca przyznania lub odmowy prawa wykonywania zawodu farmaceuty podejmowana jest w terminie do 3 miesięcy (od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów), a wpis do rejestru farmaceutów dokonywany jest w terminie do 7 dni.

 

Wpis do rejestru farmaceutów, czyli przyznanie prawa do wykonywania zawodu farmaceuty

 

Jeśli po weryfikacji formalnej, okręgowa rada aptekarska stwierdzi, że kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty, przechodzi do weryfikacji merytorycznej, podczas której dokonywana jest ocena, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania do przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wpisania do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

Następnie, farmaceuta składa przed okręgową radą aptekarską ślubowanie oraz otrzymuje osobowy dokument zatytułowany: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

I gotowe, drzwi farmaceutycznej kariery stoją przed Tobą otworem!

 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA