Wypadek przy pracy – odszkodowanie i inne świadczenia (zasady BHP)

Wypadek przy pracy – odszkodowanie i inne świadczenia (zasady BHP)

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 07.02.2022
KATEGORIA:

Wypadek w pracy, a właściwie zgodnie z definicją bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadek przy pracy, to zdarzenie, które może się przydarzyć każdemu z nas. Jak je właściwie sklasyfikować, jak postępować, kiedy ma miejsce oraz jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikowi i pracodawcy? Wyjaśniamy.

 

Wypadek przy pracy – definicja BHP

 

Zgodnie z literą Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, w następujących sytuacjach:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (również bez polecenia);
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Według powyższego aktu prawnego, za wypadek przy pracy uznaje się również wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, podczas aktywności mających związek z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Ponadto, ww. ustawa określa możliwe rodzaje wypadku przy pracy. Może on być śmiertelny, ciężki lub zbiorowy.  

Śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik ponosi śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, m.in.: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu. Będzie to również choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, a także trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Z kolei w sytuacji, gdy w tym samym zdarzeniu brały udział co najmniej dwie osoby, mówi się o zbiorowym wypadku przy pracy.

 

Jakie wypadki przy pracy mogą mieć miejsce w aptece?

 

Ze względu na specyfikę pracy, farmaceuta jest narażony na następujące czynniki, które mogą prowadzić do wypadku przy pracy: poślizgnięcie lub upadek, uderzenie, skaleczenie, kontakt z substancjami rakotwórczymi lub chemicznie drażniącymi, zetknięcie z gorącymi powierzchniami, obciążenie narządu wzroku, porażenie prądem, pożar*.

*Aptekarz Polski: „Kompendium wiedzy o BHP w aptece”: Przykłady identyfikacji zagrożeń na stanowisku farmaceuty

 

Wypadek przy pracy – obowiązki pracownika

 

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, należy go niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Zgłoszenia dokonuje osoba poszkodowana lub – jeśli ta nie jest w stanie – osoba, która była świadkiem wypadku lub zauważyła zdarzenie po fakcie.

 

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

 

Główny Inspektorat Pracy* wskazuje, że w sytuacji wystąpienia wypadku, pracodawca jest zobowiązany do:

 1. Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.
 2. Podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie.
 3. Zabezpieczenia miejsca wypadku.
 4. Zawiadomienia o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i innych niezbędnych organów.
 5. Powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia.
 6. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
 7. Sporządzenia protokołu powypadkowego.
 8. Doręczenia protokołu powypadkowego poszkodowanemu oraz właściwemu inspektorowi pracy.
 9. Zarejestrowania wypadku.
 10. Sporządzenia statystycznej karty wypadku GUS.
 11. Określenia środków i wniosków profilaktycznych.

*Szczegóły procesu dostępne na stronie pip.gov.pl.

 

Wypadek przy pracy – odszkodowanie i inne świadczenia

 

Art. 6. omawianej ustawy wskazuje, że z tytułu wypadku przy pracy, poszkodowanym mogą przysługiwać następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa;
 • renta rodzinna (ewentualnie też dodatek do renty rodzinnej);
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do kompetencji płatnika składek lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegóły dotyczące uprawnień poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą znajdziecie w serwisie rządowym Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy swoim pracownikom. Odpowiedzialność ciąży również na pracownikach, którzy powinni wykonywać swoje obowiązki w taki sposób, aby nie zagrażać zdrowiu i życiu swojemu, swoich współpracowników czy pacjentów. Czasami jednak nie da się uniknąć wypadku. Wtedy ważna jest znajomość procedur i podjęcie wszelkich działań, które wyeliminują możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń w przyszłości.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA