Zawód: Kierownik apteki – wymagania, uprawnienia, zadania, zarobki

REKLAMA

Zawód: Kierownik apteki – wymagania, uprawnienia, zadania, zarobki

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 31.08.2021

Od wyzwań i obowiązków w codziennej pracy, przez uprawnienia do zarządzania, po wysokość zarobków – sprawdź kompleksowy przewodnik po zawodzie, a właściwie funkcji, jaką jest kierownik apteki.

Kierownik apteki – kim jest i czym się zajmuje?

 

Zawodowe funkcjonowanie kierownika apteki regulują dwa akty prawne: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku stanowiąca Prawo farmaceutyczne oraz z Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z literą prawa, kierownik apteki to farmaceuta odpowiedzialny za jej prowadzenie, a podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do ustanowienia takiej funkcji.

Farmaceuta nie może być kierownikiem więcej niż jednej apteki, jednak może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej, jeśli uzyska zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 

Kierownik apteki – uprawnienia 2021

 

Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia następujące warunki:

 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego,
 • wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty,
 • daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

 

Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia następujące warunki:

 • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej,
 • daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki,
 • wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego,
 • wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

 

Może Cię zainteresować: Formy zatrudnienia kierownika apteki

 

Kierownik apteki – obowiązki zawodowe

 

Zgodnie z ustawą, do zadań kierownika apteki należą m.in.:

 • wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb lub zastrzeżeń w zakresie: asortymentu apteki, zakupu produktów leczniczych oraz tworzenia zapasów, przechowywania i wydawania tych produktów; zatrudniania personelu; zawierania i modyfikowania umów o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece,
 • nadzór nad bieżącą działalnością apteki, w szczególności nad: przyjmowaniem, wydawaniem, przechowywaniem i identyfikacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; sporządzaniem leków recepturowych i leków aptecznych,
 • nadzór nad pracownikami apteki, w tym: nadzór nad czynnościami fachowymi wykonywanymi przez personel; zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki; opiniowanie pisemnych opisów stanowisk określających role i obowiązki personelu; nadzór nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe oraz osobami odbywającymi praktyki techników farmaceutycznych; prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych; monitorowanie realizacji szkoleń personelu; przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów,
 • wyłączne reprezentowanie apteki wobec podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem obrotu detalicznego produktami leczniczymi,
 • zapewnianie wykonywania decyzji w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu,
 • weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców do wykonywanych czynności;
 • wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • zapewnianie wykonywania decyzji w zakresie zniszczenia produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu,
 • przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub incydencie medycznym,
 • zapewnienie w regularnych odstępach czasu (nie rzadziej niż raz na rok) przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych.

 

Procedura zmiany kierownika apteki

 

Zmiana kierownika apteki to procedura uregulowana prawnie. Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi, że wymagane jest złożenie przez podmiot prowadzący aptekę wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. Jeżeli jednak zmiana kierownika apteki jest spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu – należy taki wniosek złożyć niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia.

Wniosek o zmianę kierownika apteki musi zawierać: datę planowanej zmiany kierownika apteki, adres i nazwę apteki, dane kandydata na kierownika, dane osoby, która zakończyła pełnienie funkcji kierownika oraz przyczynę zmiany kierownictwa.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny po otrzymaniu wniosku, zwraca się do właściwej miejscowo rady Okręgowej Izby Aptekarskiej, o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków do pełnienia funkcji kierownika apteki. Brak wydania opinii uznaje się za brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierownika apteki. Jeśli jednak w ocenie właściwego organu kandydat nie spełnia warunków formalnych, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, może wnieść sprzeciw i odrzucić wniosek.

Warto wiedzieć: Kierownik apteki podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę Okręgowej Izby Aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem.

 

Kierownik apteki – zarobki w Polsce 2021

 

Zgodnie z opracowaniem „Raport płac 2021. Zarobki w aptekach w całej Polsce” przygotowanym przez serwis praca.farmacja.pl, zarobki kierowników aptek są zależne od takich zmiennych, jak: płeć, województwo, wielkość miejscowości czy miejsce zatrudnienia.

Kierownik apteki – kobieta zarabia 5821 zł netto, podczas gdy mężczyzna średnio 4 proc. więcej – 6056 zł netto. Taka sama procentowo różnica dotyczy magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.

Najniższe wynagrodzenie otrzymują mieszkańcy województwa podkarpackiego (4961 zł netto), a najwyższe – zachodniopomorskiego (6660 zł netto). Z wyników badań wynika również, że nie zawsze te największe ośrodki miejskie gwarantują najlepsze zarobki. Najwięcej kierownicy aptek otrzymują w miastach o liczbie mieszkańców od 10 do 30 tys. (6120 zł netto), a najmniej w miejscowościach z wskaźnikiem ludności do 10 tys. (5500 zł netto). Dla porównania, zarobki w miastach wojewódzkich to średnio 5827 zł netto.

Co ciekawe, znaczące różnice w wynagrodzeniach – sięgające aż 20 proc. – odnotowano w zatrudnieniu kierownika w aptece niesieciowej i sieciowej. W pierwszej można liczyć na zarobki liczące około 5000 zł netto, z kolei sieciówka (powyżej 30 aptek) może zagwarantować pobory stałe w wysokości 5976 zł netto.

Jesteś pracownikiem apteki i chcesz uzyskać swój indywidualny raport płac? Wypełnij formularz Interaktywnej Mapy Wynagrodzeń.

PRZECZYTAJ TAKŻE: