Zawód: Technik farmaceutyczny – edukacja, uprawnienia, zarobki, praca

Zawód: Technik farmaceutyczny – edukacja, uprawnienia, zarobki, praca

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 26.03.2024

Technik farmaceutyczny jest drugim obok magistra farmacji zawodem uprawnionym do wykonywania czynności fachowych w aptece. Do tego, aby zostać technikiem farmaceutycznym nie jest konieczne ukończenie studiów wyższych. Aby wykonywać ten zawód należy ukończyć szkołę policealną na właściwym kierunku oraz praktykę w aptece. Jakie obowiązki ma technik farmaceutyczny w aptece? Na jakie zarobki może liczyć? Przed Wami kompleksowe opracowanie pozwalające poznać zawód technika farmaceutycznego.

Technik farmaceutyczny jest klasyfikowany jako zawód medyczny. Oznacza to, że osoby sprawujące ten zawód mają określone ustawowo swoje prawa i obowiązki. Również dokładnie opisane zostały wymagania, jakie są stawiane osobom, które ten zawód chcą wykonywać. Ustawa określa także, w jakich miejscach pracy, technik farmaceutyczny może korzystać ze swoich uprawnień.

 

Technik farmaceutyczny – jak nim zostać?

 

Osoby, które chcą zostać technikiem farmaceutycznym muszą ukończyć 2,5- letnią szkołę policealną. Kończy się ona egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu, aby stać się pełnoprawnym technikiem farmaceutycznym należy ukończyć 2-letnią praktykę zawodową realizowaną w pełnym wymiarze godzin (tj. średni czas pracy musi wynieść 40 godzin tygodniowo). Technik farmaceutyczny realizujący praktykę zawodową nie może wykonywać samodzielnie czynności fachowych w aptece. Każdą z czynności wykonuje pod nadzorem opiekuna praktyki. Zazwyczaj jest nim kierownik danej placówki.

Po ukończeniu praktyki zawodowej w aptece, technik farmaceutyczny otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Wystawia je opiekun praktyki. Jeśli technik farmaceutyczny realizował praktykę w kilku aptekach, to do wystawienia zaświadczenia zobowiązany jest opiekun z apteki, w której praktyka była zakończona. Posiadając dyplom zawodowy technika farmaceutycznego oraz zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej można dopiero tytułować się zawodem technika farmaceutycznego.

 

Technik farmaceutyczny – dodatkowe wymagania

 

Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która reguluje zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego nakłada szereg wymagań, jakie musi spełnić osoba chcąca wykonywać ten zawód. Są to, m.in.:

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • posiadanie zaświadczenia o niekaralności. Technikiem farmaceutycznym może być tylko i wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • wykazywanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;
 • uzyskanie wpisu w Centralnym Rejestrze Zawodów Medycznych, co wiąże się z nadaniem unikalnego identyfikatora wpisu;

 

Technik farmaceutyczny – jakie ma obowiązki?

 

Zakres obowiązków, które może wykonywać technik farmaceutyczny w aptece określa rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne, a także ustawa Prawo Farmaceutyczne. Możemy tu wymienić, m.in.

 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne i udzielanie informacji na temat ich stosowania;
 • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego;
 • współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach;
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej sporządzania leku recepturowego i leku aptecznego;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne powyższe obowiązki technik farmaceutyczny może sprawować z pominięciem preparatów, które mają w składzie substancje bardzo silnie działające, odurzające i psychotropowe grupy I-P oraz II-P.

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, technik farmaceutyczny posiadający co najmniej 3-letni staż zawodowy może pełnić funkcję kierownika punktu aptecznego.

 

Technik farmaceutyczny – kształcenie ciągłe

 

Do obowiązków technika farmaceutycznego należy ponadto konieczność ciągłego rozwoju zawodowego. Składa się na niego następujące formy kształcenia:

 • szkolenia specjalizacyjne;
 • kursy kwalifikacyjne,
 • kursy doskonalące;

Każdy technik farmaceutyczny w okresie 5-letnim jest zobowiązany do zdobycia 200 punktów edukacyjnych. Są one przyznawane za ukończenie poszczególnych form kształcenia. Przepisy określają także, że co najmniej 120 punktów edukacyjnych powinno zostać zdobytych poprzez kursy doskonalące.

Technikowi farmaceutycznemu, który jest zobowiązany do ustawicznego rozwoju zawodowego przysługuje pełnopłatny urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni. Do skorzystania z niego uprawnieni są tylko i wyłącznie technicy farmaceutyczni zatrudnieni na umowę o pracę. 

 

Technik farmaceutyczny – miejsca zatrudnienia

 

Zgodnie z ustawą o niektórych zawodach medycznych technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód w:

 • zakładzie leczniczym będącym podmiotem leczniczym, np. w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, punkcie aptecznym;
 • zakładzie niebędącym podmiotem leczniczym, np. sklepie zielarskim, hurtowni farmaceutycznej;
 • laboratoriach i ośrodkach badawczych;
 • szkole policealnej kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny;

Każda osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego, niezależnie od miejsca pracy podlega odpowiedzialności zawodowej. Za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu może mu grozić:

 • kara grzywny;
 • kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu;
 • kara utraty uprawnień zawodowych;

 

Technik farmaceutyczny – zarobki w Polsce i zagranicą

 

Zgodnie z “Raportem płac 2023. Zarobki personelu fachowego apteki” technik farmaceutyczny może liczyć średnio na zarobki w wysokości 3460 zł netto. Są one uzależnione od takich czynników, jak województwo, wielkość miejscowości, oraz miejsce zatrudnienia (apteka sieciowa vs. apteka indywidualna).

Na wyższe zarobki mogą liczyć technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach szpitalnych (3950 zł netto). Również więcej zarabiają ci, którzy pracują w aptekach sieciowych (4600 zł netto), w porównaniu do techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach indywidualnych (3200 zł netto). Jeśli chodzi o województwo, to najwięcej zarobić można w województwie mazowieckim (4300 zł netto), a najmniej w lubelskim (3000 zł netto).

Z wyników badań wynika także, że na wyższe zarobki mogą liczyć mężczyźni (3700 zł netto) w porównaniu do kobiet (3300 zł netto). Również więcej zarabiają osoby z krótszym stażem pracy.

A jak wygląda sytuacja zagranicą? Według danych redakcji serwisu Praca.Farmacja.pl, technik farmaceutyczny na początku swojej kariery zawodowej w Niemczech zarabia miesięcznie 1500-2200 euro brutto, a w Anglii – 1600-1900 funtów brytyjskich brutto.

Jeśli jesteś pracownikiem apteki i chcesz uzyskać swój indywidualny raport płac, wypełnij formularz Interaktywnej Mapy Wynagrodzeń.

 

Odwiedź STREFĘ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO i bądź na bieżąco.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA