Leadership - zarządzanie zespołem w aptece

Leadership - zarządzanie zespołem w aptece

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 05.08.2020
Zarządzanie zespołem w aptece - metody

W obecnych czasach niemal każde środowisko pracy wymaga bycia częścią zespołu. Grupowe wypracowywanie celów i podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków stały się częścią naszej zawodowej codzienności. Nie ulega jednak wątpliwości, że nawet najlepszy zespół nie jest w stanie przetrwać i dobrze egzystować bez dobrego lidera. Jak w takim razie wprowadzić skuteczne zarządzanie zespołem w aptece?

Leadership jako pojęcie z pogranicza psychologii i nauk społecznych weszło na dobre do naszego języka. W dobie anglicyzacji kultury, liderzy niejednokrotnie stosują ten termin bez wyjaśnienia zarządzanej przez nich grupie jego znaczenia, co może powodować opór do proponowanych zmian i kierunku rozwoju. A zatem warto pochylić się nad przywództwem i jego stylami, aby zarządzanie zespołem w aptece zoptymalizować i z powodzeniem stosować wybrany model przywództwa w codziennej pracy.

Podstawy przywództwa 

Literatura przedmiotu okazuje się dużo bogatsza, kiedy leadership zdefiniujemy jako obecne od dziesięcioleci w świecie psychologii społecznej przywództwo. Jest ono tłumaczone na różne sposoby i w różnych aspektach z racji faktu, że stanowi określenie, które nie ma uznanej i przyjętej uniwersalnej definicji. Owa trudność wynika z jego bliskich powiązań z pojęciami władzy oraz autorytetu. W szerokim rozumieniu można przywództwo rozumieć jako umiejętność wpływania na jednostki lub grupę w celu uzyskania określonych efektów, w zarządzaniu dookreśla się je jako zdolność do oddziaływania na zachowania pracowników, prowadzące do osiągnięcia konkretnych założeń. Przywództwo to ustalanie kierunku, wypracowywanie wizji przyszłości grupy, jak również nadawanie kierunku działań ludzi. W bardziej miękkim ujęciu to również motywowanie i inspirowanie oraz wyzwalanie energii w ludziach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: SPOSOBY NA BUDOWANIE ZAUFANIA W ZESPOLE

Do końca lat 70. XX wieku przywództwo opisywał w zasadzie jeden paradygmat, w którym dominacja przywódcy była oparta na szacunku i władzy, służąc wydawaniu poleceń i kontrolowaniu. Źródłem zaangażowania członków grupy był strach przed przywódcą, dążenie do zdobycia nagrody lub uniknięcia kary. Przechodząc przed okres transakcyjny i wizjonerski, od początku XXI wieku spotykamy się głównie z wzorcem organicznym, w którym przywódcy mogą się wyłaniać spośród grupy zamiast być wyznaczani, lider wspólnie z członkami interpretują otoczenie grupy, natomiast wizja wyłania się w grupie, a nie jest narzucana przez przywódcę. Źródłem zaangażowania członków grupy jest popieranie wartości i procesów wspólnych dla danej grupy.

Leadership w aptece - modele przywództwa

Przywództwo transformacyjne i służebne

Obecnie jedną z koncepcji, które wiodą prymat w czasach tak dynamicznych zmian, jest tzw. przywództwo charyzmatyczne, zwane inaczej transformacyjnym. Jego teoretyczne podstawy zakładają, że zadaniem lidera jest nie tylko realizacja oczekiwań pozostałych członków zespołu, ale i nakreślanie misji, aktywizacja pracowników do samorozwoju oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej poszukiwaniu nowych rozwiązań. Przywódca zmienia zatem poglądy, motywację i działanie grupy, co skutkuje większą produktywnością i efektywnością osiąganych wyników. Przywódca transformacyjny utożsamiany jest z charyzmatycznym liderem. Warto jednak pamiętać, że prócz owej charyzmy i zdolności przywódczych, na jego sukces składa się także umiejętność rozwiązywania konfliktów, motywowania członków grupy czy konsolidacja zespołu skoncentrowanego na danym celu.

Równolegle wiele przedsiębiorstw zastępuje autokratyczne modele zarządzania zespołem tzw. przywództwem służebnym – servant leadership. Uzupełnia ono model transformacyjny, ponieważ przywódca, którego charakteryzuje służebna postawa, najpierw chce służyć, odzwierciedlając wewnętrzne poczucie odpowiedzialności społecznej, a dopiero potem kierować. Ponadto element kierowniczy nie ma na celu zaspokojenia swojej żądzy władzy czy zdobycia dóbr materialnych – służy on raczej zachęcaniu pracowników do doskonałości i udzielaniu im pomocy. Teorię servant leadership jako pierwszy wprowadził do analizy przywództwa Robert Greanleaf w 1970 r. Warto w tym miejscu uzmysłowić sobie, że idea przywództwa służebnego zawiera w sobie dwa kluczowe elementy: przede wszystkim pierwiastek przywódczy, w który wpisuje się budowanie wizji i strategii grupy, ale także pierwiastek służebny, przejawiający się operacyjną rolą lidera. Nie ma więc tu mowy o odwróceniu ról, czyli modelu, w którym liderzy pracują dla swoich pracowników, a ci przejmują rolę przywódców i decydują o najważniejszych kwestiach.

SPRAWDŹ TAKŻE: PUŁAPKI PRACY ZESPOŁOWEJ

Zarządzanie zespołem w aptece - wskazówki

Jakie praktyczne wskazówki wyłaniają się z obu dopełniających się modeli przywództwa? Stosując poniższe rady zarządzanie zespołem w aptece powinno okazać się prostsze i bardziej efektywne: